પન્ના : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

પન્ના : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બંદા 07 જુલાઈ 2022 52,520
છત્રપુર 07 જુલાઈ 2022 52,560
ચિત્રકૂટ 07 જુલાઈ 2022 52,520
દામોહ 07 જુલાઈ 2022 52,560
ફતેહપુર 07 જુલાઈ 2022 52,520
હમીરપુર 07 જુલાઈ 2022 52,520
કટની 07 જુલાઈ 2022 52,560
કૌશમ્બી 07 જુલાઈ 2022 52,520
મહોબા 07 જુલાઈ 2022 52,520
પન્ના 07 જુલાઈ 2022 52,560
રીવા 07 જુલાઈ 2022 52,560
સતના 07 જુલાઈ 2022 52,560
ટીકમગ. 07 જુલાઈ 2022 52,560
ઉમરિયા 07 જુલાઈ 2022 52,560
પન્ના : સોનાનો ભાવ

પન્ના : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બંદા 07 જુલાઈ 2022 58,210
છત્રપુર 07 જુલાઈ 2022 58,260
ચિત્રકૂટ 07 જુલાઈ 2022 58,210
દામોહ 07 જુલાઈ 2022 58,260
ફતેહપુર 07 જુલાઈ 2022 58,210
હમીરપુર 07 જુલાઈ 2022 58,210
કટની 07 જુલાઈ 2022 58,260
કૌશમ્બી 07 જુલાઈ 2022 58,210
મહોબા 07 જુલાઈ 2022 58,210
પન્ના 07 જુલાઈ 2022 58,260
રીવા 07 જુલાઈ 2022 58,260
સતના 07 જુલાઈ 2022 58,260
ટીકમગ. 07 જુલાઈ 2022 58,260
ઉમરિયા 07 જુલાઈ 2022 58,260
પન્ના : ચાંદીના ભાવ