પાટણ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

પાટણ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અમદાવાદ 02 જુલાઈ 2022 51,770
ગાંધી નગર 02 જુલાઈ 2022 51,770
હિંમતનગર 02 જુલાઈ 2022 51,770
જાલોર 02 જુલાઈ 2022 51,690
ખેડા 02 જુલાઈ 2022 51,770
મહેસાણા 02 જુલાઈ 2022 51,770
પાલનપુર 02 જુલાઈ 2022 51,770
પાટણ 02 જુલાઈ 2022 51,770
સિરોહી 02 જુલાઈ 2022 51,690
સુરેન્દ્રનગર 02 જુલાઈ 2022 51,770
પાટણ : સોનાનો ભાવ

પાટણ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અમદાવાદ 02 જુલાઈ 2022 59,770
ગાંધી નગર 02 જુલાઈ 2022 59,770
હિંમતનગર 02 જુલાઈ 2022 59,770
જાલોર 02 જુલાઈ 2022 59,690
ખેડા 02 જુલાઈ 2022 59,770
મહેસાણા 02 જુલાઈ 2022 59,770
પાલનપુર 02 જુલાઈ 2022 59,770
પાટણ 02 જુલાઈ 2022 59,770
સિરોહી 02 જુલાઈ 2022 59,690
સુરેન્દ્રનગર 02 જુલાઈ 2022 59,770
પાટણ : ચાંદીના ભાવ