પઠાણકોટ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

પઠાણકોટ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અમૃતસર 03 જુલાઈ 2022 51,700
બિલાસપુર 03 જુલાઈ 2022 51,750
ચંબા 03 જુલાઈ 2022 51,750
ડોડા 03 જુલાઈ 2022 51,790
ગુરદાસપુર 03 જુલાઈ 2022 51,700
હમીરપુર 03 જુલાઈ 2022 51,750
હોશિયારપુર 03 જુલાઈ 2022 51,700
જલંધર 03 જુલાઈ 2022 51,700
જમ્મુ 03 જુલાઈ 2022 51,790
કાંગરા 03 જુલાઈ 2022 51,750
કપુરથલા 03 જુલાઈ 2022 51,700
કઠુઆ 03 જુલાઈ 2022 51,790
કિશ્ત્વર 03 જુલાઈ 2022 51,790
કુલ્લુ 03 જુલાઈ 2022 51,750
લુધિયાણા 03 જુલાઈ 2022 51,700
મંડી 03 જુલાઈ 2022 51,750
પઠાણકોટ 03 જુલાઈ 2022 51,700
રામબન 03 જુલાઈ 2022 51,790
રિયાસી 03 જુલાઈ 2022 51,790
સામ્બા 03 જુલાઈ 2022 51,790
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. 03 જુલાઈ 2022 51,700
તરણ તરણ 03 જુલાઈ 2022 51,700
ઉધમપુર 03 જુલાઈ 2022 51,790
ના 03 જુલાઈ 2022 51,750
પઠાણકોટ : સોનાનો ભાવ

પઠાણકોટ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અમૃતસર 03 જુલાઈ 2022 59,700
બિલાસપુર 03 જુલાઈ 2022 59,760
ચંબા 03 જુલાઈ 2022 59,760
ડોડા 03 જુલાઈ 2022 59,800
ગુરદાસપુર 03 જુલાઈ 2022 59,700
હમીરપુર 03 જુલાઈ 2022 59,760
હોશિયારપુર 03 જુલાઈ 2022 59,700
જલંધર 03 જુલાઈ 2022 59,700
જમ્મુ 03 જુલાઈ 2022 59,800
કાંગરા 03 જુલાઈ 2022 59,760
કપુરથલા 03 જુલાઈ 2022 59,700
કઠુઆ 03 જુલાઈ 2022 59,800
કિશ્ત્વર 03 જુલાઈ 2022 59,800
કુલ્લુ 03 જુલાઈ 2022 59,760
લુધિયાણા 03 જુલાઈ 2022 59,700
મંડી 03 જુલાઈ 2022 59,760
પઠાણકોટ 03 જુલાઈ 2022 59,700
રામબન 03 જુલાઈ 2022 59,800
રિયાસી 03 જુલાઈ 2022 59,800
સામ્બા 03 જુલાઈ 2022 59,800
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. 03 જુલાઈ 2022 59,700
તરણ તરણ 03 જુલાઈ 2022 59,700
ઉધમપુર 03 જુલાઈ 2022 59,800
ના 03 જુલાઈ 2022 59,760
પઠાણકોટ : ચાંદીના ભાવ