પટણા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

પટણા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અરવાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
Aurangરંગાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
બલિયા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
બેગુસરાય 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
ભોજપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
બક્સર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
ચત્ર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
છપરા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
દરભંગા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
ગયા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
ગાજીપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
ગોપાલગંજ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
જામુઇ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
જહાનાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
કૈમૂર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
ખાગરીયા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
કોડરમા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
લાખીસરાય 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
મધુબાની 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
મોતીહારી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
મુન્જર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
મુઝફ્ફરપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
નાલંદા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
નવાડા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
પટણા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
રોહતાસ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
સહર્ષ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
સમસ્તીપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
શેઠપુરા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
શીઓહર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
સીતામhiી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
સીવાન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
વૈશાલી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
પટણા : સોનાનો ભાવ

પટણા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અરવાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
Aurangરંગાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
બલિયા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
બેગુસરાય 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
ભોજપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
બક્સર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
ચત્ર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
છપરા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
દરભંગા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
ગયા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
ગાજીપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
ગોપાલગંજ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
જામુઇ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
જહાનાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
કૈમૂર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
ખાગરીયા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
કોડરમા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
લાખીસરાય 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
મધુબાની 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
મોતીહારી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
મુન્જર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
મુઝફ્ફરપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
નાલંદા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
નવાડા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
પટણા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
રોહતાસ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
સહર્ષ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
સમસ્તીપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
શેઠપુરા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
શીઓહર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
સીતામhiી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
સીવાન 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
વૈશાલી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
પટણા : ચાંદીના ભાવ