પેરામબલુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

પેરામબલુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અરિયાલુર 15 જૂન 2024 72,150
કુડલોર 15 જૂન 2024 72,150
ધર્મપુરી 15 જૂન 2024 72,150
ડીંડિગુલ 15 જૂન 2024 72,150
ઇરોડ 15 જૂન 2024 72,150
કરૈકલ 15 જૂન 2024 72,200
કરુર 15 જૂન 2024 72,150
નાગપટ્ટિનમ્ 15 જૂન 2024 72,150
નમક્કલ 15 જૂન 2024 72,150
પેરામબલુર 15 જૂન 2024 72,150
પોંડિચેરી 15 જૂન 2024 72,200
પુદુક્કોટાઇ 15 જૂન 2024 72,150
સાલેમ 15 જૂન 2024 72,150
શિવગંગા 15 જૂન 2024 72,150
થંજાવુર 15 જૂન 2024 72,150
તિરુવરુર 15 જૂન 2024 72,150
તિરુચિચિરપલ્લી 15 જૂન 2024 72,150
તિરુવન્નામla 15 જૂન 2024 72,150
વિલુપુરમ 15 જૂન 2024 72,150
પેરામબલુર : સોનાનો ભાવ

પેરામબલુર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અરિયાલુર 15 જૂન 2024 89,620
કુડલોર 15 જૂન 2024 89,620
ધર્મપુરી 15 જૂન 2024 89,620
ડીંડિગુલ 15 જૂન 2024 89,620
ઇરોડ 15 જૂન 2024 89,620
કરૈકલ 15 જૂન 2024 89,680
કરુર 15 જૂન 2024 89,620
નાગપટ્ટિનમ્ 15 જૂન 2024 89,620
નમક્કલ 15 જૂન 2024 89,620
પેરામબલુર 15 જૂન 2024 89,620
પોંડિચેરી 15 જૂન 2024 89,680
પુદુક્કોટાઇ 15 જૂન 2024 89,620
સાલેમ 15 જૂન 2024 89,620
શિવગંગા 15 જૂન 2024 89,620
થંજાવુર 15 જૂન 2024 89,620
તિરુવરુર 15 જૂન 2024 89,620
તિરુચિચિરપલ્લી 15 જૂન 2024 89,620
તિરુવન્નામla 15 જૂન 2024 89,620
વિલુપુરમ 15 જૂન 2024 89,620
પેરામબલુર : ચાંદીના ભાવ