પોંડિચેરી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

પોંડિચેરી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અરિયાલુર 02 જૂન 2023 60,340
ચેન્નાઈ 02 જૂન 2023 60,340
કુડલોર 02 જૂન 2023 60,340
કાંચીપુરમ 02 જૂન 2023 60,340
કરૈકલ 02 જૂન 2023 60,380
નાગપટ્ટિનમ્ 02 જૂન 2023 60,340
પેરામબલુર 02 જૂન 2023 60,340
પોંડિચેરી 02 જૂન 2023 60,380
થંજાવુર 02 જૂન 2023 60,340
તિરુવરુર 02 જૂન 2023 60,340
તિરુવલ્લુર 02 જૂન 2023 60,340
તિરુવન્નામla 02 જૂન 2023 60,340
વેલોર 02 જૂન 2023 60,340
વિલુપુરમ 02 જૂન 2023 60,340
પોંડિચેરી : સોનાનો ભાવ

પોંડિચેરી : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અરિયાલુર 02 જૂન 2023 73,020
ચેન્નાઈ 02 જૂન 2023 73,020
કુડલોર 02 જૂન 2023 73,020
કાંચીપુરમ 02 જૂન 2023 73,020
કરૈકલ 02 જૂન 2023 73,070
નાગપટ્ટિનમ્ 02 જૂન 2023 73,020
પેરામબલુર 02 જૂન 2023 73,020
પોંડિચેરી 02 જૂન 2023 73,070
થંજાવુર 02 જૂન 2023 73,020
તિરુવરુર 02 જૂન 2023 73,020
તિરુવલ્લુર 02 જૂન 2023 73,020
તિરુવન્નામla 02 જૂન 2023 73,020
વેલોર 02 જૂન 2023 73,020
વિલુપુરમ 02 જૂન 2023 73,020
પોંડિચેરી : ચાંદીના ભાવ