પોંડિચેરી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

પોંડિચેરી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અરિયાલુર 02 જુલાઈ 2022 51,850
ચેન્નાઈ 02 જુલાઈ 2022 51,850
કુડલોર 02 જુલાઈ 2022 51,850
કાંચીપુરમ 02 જુલાઈ 2022 51,850
કરૈકલ 02 જુલાઈ 2022 51,880
નાગપટ્ટિનમ્ 02 જુલાઈ 2022 51,850
પેરામબલુર 02 જુલાઈ 2022 51,850
પોંડિચેરી 02 જુલાઈ 2022 51,880
થંજાવુર 02 જુલાઈ 2022 51,850
તિરુવરુર 02 જુલાઈ 2022 51,850
તિરુવલ્લુર 02 જુલાઈ 2022 51,850
તિરુવન્નામla 02 જુલાઈ 2022 51,850
વેલોર 02 જુલાઈ 2022 51,850
વિલુપુરમ 02 જુલાઈ 2022 51,850
પોંડિચેરી : સોનાનો ભાવ

પોંડિચેરી : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અરિયાલુર 02 જુલાઈ 2022 59,870
ચેન્નાઈ 02 જુલાઈ 2022 59,870
કુડલોર 02 જુલાઈ 2022 59,870
કાંચીપુરમ 02 જુલાઈ 2022 59,870
કરૈકલ 02 જુલાઈ 2022 59,900
નાગપટ્ટિનમ્ 02 જુલાઈ 2022 59,870
પેરામબલુર 02 જુલાઈ 2022 59,870
પોંડિચેરી 02 જુલાઈ 2022 59,900
થંજાવુર 02 જુલાઈ 2022 59,870
તિરુવરુર 02 જુલાઈ 2022 59,870
તિરુવલ્લુર 02 જુલાઈ 2022 59,870
તિરુવન્નામla 02 જુલાઈ 2022 59,870
વેલોર 02 જુલાઈ 2022 59,870
વિલુપુરમ 02 જુલાઈ 2022 59,870
પોંડિચેરી : ચાંદીના ભાવ