પુણે : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

પુણે : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અહમદનગર 22 મે 2024 74,210
ગ્રેટર મુંબઈ 22 મે 2024 74,210
મુંબઈ 22 મે 2024 74,210
પુણે 22 મે 2024 74,210
રાયગ. 22 મે 2024 74,210
સાતારા 22 મે 2024 74,210
થાણે 22 મે 2024 74,210
પુણે : સોનાનો ભાવ

પુણે : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અહમદનગર 22 મે 2024 94,730
ગ્રેટર મુંબઈ 22 મે 2024 94,730
મુંબઈ 22 મે 2024 94,730
પુણે 22 મે 2024 94,730
રાયગ. 22 મે 2024 94,730
સાતારા 22 મે 2024 94,730
થાણે 22 મે 2024 94,730
પુણે : ચાંદીના ભાવ