પુર્બા મેદનીપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

પુર્બા મેદનીપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બાલેશ્વર 04 કુચ 2024 63,700
બંકુરા 04 કુચ 2024 63,600
બરધમન 04 કુચ 2024 63,600
પૂર્વ સિંહભૂમ 04 કુચ 2024 63,700
હુગલી 04 કુચ 2024 63,600
હાવડા 04 કુચ 2024 63,600
ઝારગ્રામ 04 કુચ 2024 63,600
કોલકાતા 04 કુચ 2024 63,600
મયુરભંજ 04 કુચ 2024 63,700
ઉત્તર 24 પરગણા 04 કુચ 2024 63,600
પાસચિમ બર્ધમાન 04 કુચ 2024 63,600
પાસચિમ મેદનીપુર 04 કુચ 2024 63,600
પૂર્વ બર્ધમાન 04 કુચ 2024 63,600
પુર્બા મેદનીપુર 04 કુચ 2024 63,600
દક્ષિણ 24 પરગણા 04 કુચ 2024 63,600
પુર્બા મેદનીપુર : સોનાનો ભાવ

પુર્બા મેદનીપુર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બાલેશ્વર 04 કુચ 2024 72,220
બંકુરા 04 કુચ 2024 72,110
બરધમન 04 કુચ 2024 72,110
પૂર્વ સિંહભૂમ 04 કુચ 2024 72,220
હુગલી 04 કુચ 2024 72,110
હાવડા 04 કુચ 2024 72,110
ઝારગ્રામ 04 કુચ 2024 72,110
કોલકાતા 04 કુચ 2024 72,110
મયુરભંજ 04 કુચ 2024 72,220
ઉત્તર 24 પરગણા 04 કુચ 2024 72,110
પાસચિમ બર્ધમાન 04 કુચ 2024 72,110
પાસચિમ મેદનીપુર 04 કુચ 2024 72,110
પૂર્વ બર્ધમાન 04 કુચ 2024 72,110
પુર્બા મેદનીપુર 04 કુચ 2024 72,110
દક્ષિણ 24 પરગણા 04 કુચ 2024 72,110
પુર્બા મેદનીપુર : ચાંદીના ભાવ