પુરૂલિયા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

પુરૂલિયા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બંકુરા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
બરધમન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
બીરભૂમ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
બોકારો 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
દેવગarh 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
ધનબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
દુમકા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
પૂર્વ સિંહભૂમ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
ગિરિડીહ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
હજારીબાગ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
જામતારા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
જામુઇ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
ઝારગ્રામ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
ખુન્તી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
કોડરમા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
મયુરભંજ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
પાસચિમ બર્ધમાન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
પાસચિમ મેદનીપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
પૂર્વ બર્ધમાન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
પુરૂલિયા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
રામગgarh 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
રાંચી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
સરૈકલા ખરાસાવન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
પશ્ચિમ સિંહભૂમ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
પુરૂલિયા : સોનાનો ભાવ

પુરૂલિયા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બંકુરા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
બરધમન 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
બીરભૂમ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
બોકારો 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
દેવગarh 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
ધનબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
દુમકા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
પૂર્વ સિંહભૂમ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
ગિરિડીહ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
હજારીબાગ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
જામતારા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
જામુઇ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
ઝારગ્રામ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
ખુન્તી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
કોડરમા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
મયુરભંજ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
પાસચિમ બર્ધમાન 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
પાસચિમ મેદનીપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
પૂર્વ બર્ધમાન 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
પુરૂલિયા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
રામગgarh 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
રાંચી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
સરૈકલા ખરાસાવન 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
પશ્ચિમ સિંહભૂમ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
પુરૂલિયા : ચાંદીના ભાવ