રાયગ. : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

રાયગ. : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બાલોડા બજાર 07 જૂન 2023 60,260
બારગgarh 07 જૂન 2023 60,300
બિલાસપુર 07 જૂન 2023 60,260
બોલાંગીર 07 જૂન 2023 60,300
બૌધ 07 જૂન 2023 60,300
દેવગarh 07 જૂન 2023 60,300
જાંજગીર 07 જૂન 2023 60,260
જશપુર 07 જૂન 2023 60,260
ઝારસુગુડા 07 જૂન 2023 60,300
કોરબા 07 જૂન 2023 60,260
મહાસમુંદ 07 જૂન 2023 60,260
રાયગ. 07 જૂન 2023 60,260
સંબલપુર 07 જૂન 2023 60,300
સિમડેગા 07 જૂન 2023 60,300
સોનાપુર 07 જૂન 2023 60,300
સુંદરગgarh 07 જૂન 2023 60,300
સરગુજા 07 જૂન 2023 60,260
રાયગ. : સોનાનો ભાવ

રાયગ. : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બાલોડા બજાર 07 જૂન 2023 72,400
બારગgarh 07 જૂન 2023 72,450
બિલાસપુર 07 જૂન 2023 72,400
બોલાંગીર 07 જૂન 2023 72,450
બૌધ 07 જૂન 2023 72,450
દેવગarh 07 જૂન 2023 72,450
જાંજગીર 07 જૂન 2023 72,400
જશપુર 07 જૂન 2023 72,400
ઝારસુગુડા 07 જૂન 2023 72,450
કોરબા 07 જૂન 2023 72,400
મહાસમુંદ 07 જૂન 2023 72,400
રાયગ. 07 જૂન 2023 72,400
સંબલપુર 07 જૂન 2023 72,450
સિમડેગા 07 જૂન 2023 72,450
સોનાપુર 07 જૂન 2023 72,450
સુંદરગgarh 07 જૂન 2023 72,450
સરગુજા 07 જૂન 2023 72,400
રાયગ. : ચાંદીના ભાવ