રાયસેન : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

રાયસેન : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અશોકનગર 02 જુલાઈ 2022 51,750
બેતુલ 02 જુલાઈ 2022 51,750
ભોપાલ 02 જુલાઈ 2022 51,750
છિંદવાડા 02 જુલાઈ 2022 51,750
દામોહ 02 જુલાઈ 2022 51,750
હરદા 02 જુલાઈ 2022 51,750
હોશંગાબાદ 02 જુલાઈ 2022 51,750
નરસિંહપુર 02 જુલાઈ 2022 51,750
રાયસેન 02 જુલાઈ 2022 51,750
સાગર 02 જુલાઈ 2022 51,750
સિહોર 02 જુલાઈ 2022 51,750
વિદિશા 02 જુલાઈ 2022 51,750
રાયસેન : સોનાનો ભાવ

રાયસેન : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અશોકનગર 02 જુલાઈ 2022 59,760
બેતુલ 02 જુલાઈ 2022 59,760
ભોપાલ 02 જુલાઈ 2022 59,760
છિંદવાડા 02 જુલાઈ 2022 59,760
દામોહ 02 જુલાઈ 2022 59,760
હરદા 02 જુલાઈ 2022 59,760
હોશંગાબાદ 02 જુલાઈ 2022 59,760
નરસિંહપુર 02 જુલાઈ 2022 59,760
રાયસેન 02 જુલાઈ 2022 59,760
સાગર 02 જુલાઈ 2022 59,760
સિહોર 02 જુલાઈ 2022 59,760
વિદિશા 02 જુલાઈ 2022 59,760
રાયસેન : ચાંદીના ભાવ