રાજન્ના સિસિલા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

રાજન્ના સિસિલા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અદિલાબાદ 05 જુલાઈ 2022 53,220
બિદર 05 જુલાઈ 2022 53,170
હૈદરાબાદ 05 જુલાઈ 2022 53,220
જગિતીય 05 જુલાઈ 2022 53,220
જનગાંવ 05 જુલાઈ 2022 53,220
કામરેડ્ડી 05 જુલાઈ 2022 53,220
કરીમ નગર 05 જુલાઈ 2022 53,220
કોમરામ ભીમ આસિફાબા 05 જુલાઈ 2022 53,220
મહાબુબાબાદ 05 જુલાઈ 2022 53,220
માન્ચેરીયલ 05 જુલાઈ 2022 53,220
મેડક 05 જુલાઈ 2022 53,220
મેડચલ મલકજગિરી 05 જુલાઈ 2022 53,220
નલગોંડા 05 જુલાઈ 2022 53,220
નિર્મલ 05 જુલાઈ 2022 53,220
નિઝમાબાદ 05 જુલાઈ 2022 53,220
પેડદાપલ્લી 05 જુલાઈ 2022 53,220
રાજન્ના સિસિલા 05 જુલાઈ 2022 53,220
રંગરેડ્ડી 05 જુલાઈ 2022 53,220
સંગરેડ્ડી 05 જુલાઈ 2022 53,220
સિદ્દીપેત 05 જુલાઈ 2022 53,220
વિકરાબાદ 05 જુલાઈ 2022 53,220
વારંગલ 05 જુલાઈ 2022 53,220
વારંગલ ગ્રામીણ 05 જુલાઈ 2022 53,220
યદાદ્રી ભુવનગિરિ 05 જુલાઈ 2022 53,220
રાજન્ના સિસિલા : સોનાનો ભાવ

રાજન્ના સિસિલા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અદિલાબાદ 05 જુલાઈ 2022 59,190
બિદર 05 જુલાઈ 2022 59,140
હૈદરાબાદ 05 જુલાઈ 2022 59,190
જગિતીય 05 જુલાઈ 2022 59,190
જનગાંવ 05 જુલાઈ 2022 59,190
કામરેડ્ડી 05 જુલાઈ 2022 59,190
કરીમ નગર 05 જુલાઈ 2022 59,190
કોમરામ ભીમ આસિફાબા 05 જુલાઈ 2022 59,190
મહાબુબાબાદ 05 જુલાઈ 2022 59,190
માન્ચેરીયલ 05 જુલાઈ 2022 59,190
મેડક 05 જુલાઈ 2022 59,190
મેડચલ મલકજગિરી 05 જુલાઈ 2022 59,190
નલગોંડા 05 જુલાઈ 2022 59,190
નિર્મલ 05 જુલાઈ 2022 59,190
નિઝમાબાદ 05 જુલાઈ 2022 59,190
પેડદાપલ્લી 05 જુલાઈ 2022 59,190
રાજન્ના સિસિલા 05 જુલાઈ 2022 59,190
રંગરેડ્ડી 05 જુલાઈ 2022 59,190
સંગરેડ્ડી 05 જુલાઈ 2022 59,190
સિદ્દીપેત 05 જુલાઈ 2022 59,190
વિકરાબાદ 05 જુલાઈ 2022 59,190
વારંગલ 05 જુલાઈ 2022 59,190
વારંગલ ગ્રામીણ 05 જુલાઈ 2022 59,190
યદાદ્રી ભુવનગિરિ 05 જુલાઈ 2022 59,190
રાજન્ના સિસિલા : ચાંદીના ભાવ