રાજન્ના સિસિલા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

રાજન્ના સિસિલા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અદિલાબાદ 01 જૂન 2023 59,970
બિદર 01 જૂન 2023 59,920
હૈદરાબાદ 01 જૂન 2023 59,970
જગિતીય 01 જૂન 2023 59,970
જનગાંવ 01 જૂન 2023 59,970
કામરેડ્ડી 01 જૂન 2023 59,970
કરીમ નગર 01 જૂન 2023 59,970
કોમરામ ભીમ આસિફાબા 01 જૂન 2023 59,970
મહાબુબાબાદ 01 જૂન 2023 59,970
માન્ચેરીયલ 01 જૂન 2023 59,970
મેડક 01 જૂન 2023 59,970
મેડચલ મલકજગિરી 01 જૂન 2023 59,970
નલગોંડા 01 જૂન 2023 59,970
નિર્મલ 01 જૂન 2023 59,970
નિઝમાબાદ 01 જૂન 2023 59,970
પેડદાપલ્લી 01 જૂન 2023 59,970
રાજન્ના સિસિલા 01 જૂન 2023 59,970
રંગરેડ્ડી 01 જૂન 2023 59,970
સંગરેડ્ડી 01 જૂન 2023 59,970
સિદ્દીપેત 01 જૂન 2023 59,970
વિકરાબાદ 01 જૂન 2023 59,970
વારંગલ 01 જૂન 2023 59,970
વારંગલ ગ્રામીણ 01 જૂન 2023 59,970
યદાદ્રી ભુવનગિરિ 01 જૂન 2023 59,970
રાજન્ના સિસિલા : સોનાનો ભાવ

રાજન્ના સિસિલા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અદિલાબાદ 01 જૂન 2023 71,990
બિદર 01 જૂન 2023 71,930
હૈદરાબાદ 01 જૂન 2023 71,990
જગિતીય 01 જૂન 2023 71,990
જનગાંવ 01 જૂન 2023 71,990
કામરેડ્ડી 01 જૂન 2023 71,990
કરીમ નગર 01 જૂન 2023 71,990
કોમરામ ભીમ આસિફાબા 01 જૂન 2023 71,990
મહાબુબાબાદ 01 જૂન 2023 71,990
માન્ચેરીયલ 01 જૂન 2023 71,990
મેડક 01 જૂન 2023 71,990
મેડચલ મલકજગિરી 01 જૂન 2023 71,990
નલગોંડા 01 જૂન 2023 71,990
નિર્મલ 01 જૂન 2023 71,990
નિઝમાબાદ 01 જૂન 2023 71,990
પેડદાપલ્લી 01 જૂન 2023 71,990
રાજન્ના સિસિલા 01 જૂન 2023 71,990
રંગરેડ્ડી 01 જૂન 2023 71,990
સંગરેડ્ડી 01 જૂન 2023 71,990
સિદ્દીપેત 01 જૂન 2023 71,990
વિકરાબાદ 01 જૂન 2023 71,990
વારંગલ 01 જૂન 2023 71,990
વારંગલ ગ્રામીણ 01 જૂન 2023 71,990
યદાદ્રી ભુવનગિરિ 01 જૂન 2023 71,990
રાજન્ના સિસિલા : ચાંદીના ભાવ