રામબન : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

રામબન : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અનંતનાગ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 50,000
બડગામ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 50,000
બંદીપોરા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 50,000
બારામુલ્લા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 50,000
ચંબા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,970
ડોડા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 50,000
ગેન્ડરબલ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 50,000
ગુરદાસપુર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,920
જમ્મુ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 50,000
કાંગરા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,970
કઠુઆ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 50,000
કિશ્ત્વર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 50,000
કુલગામ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 50,000
પઠાણકોટ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,920
પૂંછ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 50,000
પુલવામા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 50,000
રાજૌરી 29 સપ્ટેમ્બર 2022 50,000
રામબન 29 સપ્ટેમ્બર 2022 50,000
રિયાસી 29 સપ્ટેમ્બર 2022 50,000
સામ્બા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 50,000
શોપિયન 29 સપ્ટેમ્બર 2022 50,000
શ્રીનગર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 50,000
ઉધમપુર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 50,000
રામબન : સોનાનો ભાવ

રામબન : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અનંતનાગ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,540
બડગામ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,540
બંદીપોરા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,540
બારામુલ્લા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,540
ચંબા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,500
ડોડા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,540
ગેન્ડરબલ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,540
ગુરદાસપુર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,440
જમ્મુ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,540
કાંગરા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,500
કઠુઆ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,540
કિશ્ત્વર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,540
કુલગામ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,540
પઠાણકોટ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,440
પૂંછ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,540
પુલવામા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,540
રાજૌરી 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,540
રામબન 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,540
રિયાસી 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,540
સામ્બા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,540
શોપિયન 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,540
શ્રીનગર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,540
ઉધમપુર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,540
રામબન : ચાંદીના ભાવ