રંગરેડ્ડી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

રંગરેડ્ડી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બિદર 18 જૂન 2024 71,400
ગુલબર્ગ 18 જૂન 2024 71,400
હૈદરાબાદ 18 જૂન 2024 71,450
જનગાંવ 18 જૂન 2024 71,450
કામરેડ્ડી 18 જૂન 2024 71,450
મેડક 18 જૂન 2024 71,450
મેડચલ મલકજગિરી 18 જૂન 2024 71,450
મહેબુબનગર 18 જૂન 2024 71,450
નાગરકૃણૂલ 18 જૂન 2024 71,450
નલગોંડા 18 જૂન 2024 71,450
નિઝમાબાદ 18 જૂન 2024 71,450
રાયચુર 18 જૂન 2024 71,400
રાજન્ના સિસિલા 18 જૂન 2024 71,450
રંગરેડ્ડી 18 જૂન 2024 71,450
સંગરેડ્ડી 18 જૂન 2024 71,450
સિદ્દીપેત 18 જૂન 2024 71,450
વિકરાબાદ 18 જૂન 2024 71,450
વાનાપાર્થી 18 જૂન 2024 71,450
યદાદ્રી ભુવનગિરિ 18 જૂન 2024 71,450
યાદગીર 18 જૂન 2024 71,400
રંગરેડ્ડી : સોનાનો ભાવ

રંગરેડ્ડી : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બિદર 18 જૂન 2024 88,280
ગુલબર્ગ 18 જૂન 2024 88,280
હૈદરાબાદ 18 જૂન 2024 88,350
જનગાંવ 18 જૂન 2024 88,350
કામરેડ્ડી 18 જૂન 2024 88,350
મેડક 18 જૂન 2024 88,350
મેડચલ મલકજગિરી 18 જૂન 2024 88,350
મહેબુબનગર 18 જૂન 2024 88,350
નાગરકૃણૂલ 18 જૂન 2024 88,350
નલગોંડા 18 જૂન 2024 88,350
નિઝમાબાદ 18 જૂન 2024 88,350
રાયચુર 18 જૂન 2024 88,280
રાજન્ના સિસિલા 18 જૂન 2024 88,350
રંગરેડ્ડી 18 જૂન 2024 88,350
સંગરેડ્ડી 18 જૂન 2024 88,350
સિદ્દીપેત 18 જૂન 2024 88,350
વિકરાબાદ 18 જૂન 2024 88,350
વાનાપાર્થી 18 જૂન 2024 88,350
યદાદ્રી ભુવનગિરિ 18 જૂન 2024 88,350
યાદગીર 18 જૂન 2024 88,280
રંગરેડ્ડી : ચાંદીના ભાવ