રાયગડા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

રાયગડા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
ગજપતિ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
ગંજામ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
જગદલપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
કલાહંડી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
કાંધમાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
કોરાપૂટ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
નબરંગપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
રાયગડા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
શ્રીકાકુલમ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
વિજિયનગરમ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
રાયગડા : સોનાનો ભાવ

રાયગડા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
ગજપતિ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
ગંજામ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
જગદલપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,770
કલાહંડી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
કાંધમાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
કોરાપૂટ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
નબરંગપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
રાયગડા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
શ્રીકાકુલમ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
વિજિયનગરમ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
રાયગડા : ચાંદીના ભાવ