રીવા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

રીવા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અલ્હાબાદ 02 જુલાઈ 2022 51,710
બંદા 02 જુલાઈ 2022 51,710
ચિત્રકૂટ 02 જુલાઈ 2022 51,710
કટની 02 જુલાઈ 2022 51,750
કૌશમ્બી 02 જુલાઈ 2022 51,710
મિર્ઝાપુર 02 જુલાઈ 2022 51,710
પન્ના 02 જુલાઈ 2022 51,750
રીવા 02 જુલાઈ 2022 51,750
સતના 02 જુલાઈ 2022 51,750
શાહડોલ 02 જુલાઈ 2022 51,750
સીધી 02 જુલાઈ 2022 51,750
સિંગરૌલી 02 જુલાઈ 2022 51,750
ઉમરિયા 02 જુલાઈ 2022 51,750
રીવા : સોનાનો ભાવ

રીવા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અલ્હાબાદ 02 જુલાઈ 2022 59,710
બંદા 02 જુલાઈ 2022 59,710
ચિત્રકૂટ 02 જુલાઈ 2022 59,710
કટની 02 જુલાઈ 2022 59,760
કૌશમ્બી 02 જુલાઈ 2022 59,710
મિર્ઝાપુર 02 જુલાઈ 2022 59,710
પન્ના 02 જુલાઈ 2022 59,760
રીવા 02 જુલાઈ 2022 59,760
સતના 02 જુલાઈ 2022 59,760
શાહડોલ 02 જુલાઈ 2022 59,760
સીધી 02 જુલાઈ 2022 59,760
સિંગરૌલી 02 જુલાઈ 2022 59,760
ઉમરિયા 02 જુલાઈ 2022 59,760
રીવા : ચાંદીના ભાવ