રીવા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

રીવા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અલ્હાબાદ 07 જૂન 2023 59,820
બંદા 07 જૂન 2023 59,820
ચિત્રકૂટ 07 જૂન 2023 59,820
કટની 07 જૂન 2023 59,870
કૌશમ્બી 07 જૂન 2023 59,820
મિર્ઝાપુર 07 જૂન 2023 59,820
પન્ના 07 જૂન 2023 59,870
રીવા 07 જૂન 2023 59,870
સતના 07 જૂન 2023 59,870
શાહડોલ 07 જૂન 2023 59,870
સીધી 07 જૂન 2023 59,870
સિંગરૌલી 07 જૂન 2023 59,870
ઉમરિયા 07 જૂન 2023 59,870
રીવા : સોનાનો ભાવ

રીવા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અલ્હાબાદ 07 જૂન 2023 71,840
બંદા 07 જૂન 2023 71,840
ચિત્રકૂટ 07 જૂન 2023 71,840
કટની 07 જૂન 2023 71,890
કૌશમ્બી 07 જૂન 2023 71,840
મિર્ઝાપુર 07 જૂન 2023 71,840
પન્ના 07 જૂન 2023 71,890
રીવા 07 જૂન 2023 71,890
સતના 07 જૂન 2023 71,890
શાહડોલ 07 જૂન 2023 71,890
સીધી 07 જૂન 2023 71,890
સિંગરૌલી 07 જૂન 2023 71,890
ઉમરિયા 07 જૂન 2023 71,890
રીવા : ચાંદીના ભાવ