રેવારી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

રેવારી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અલીગ. 07 જુલાઈ 2022 52,520
અલવર 07 જુલાઈ 2022 52,500
બાગપત 07 જુલાઈ 2022 52,520
ભરતપુર 07 જુલાઈ 2022 52,500
ભિવાની 07 જુલાઈ 2022 52,490
બુલંદશહેર 07 જુલાઈ 2022 52,520
ચરકી દાદરી 07 જુલાઈ 2022 52,490
સિવિલ લાઇન્સ 07 જુલાઈ 2022 52,420
દૌસા 07 જુલાઈ 2022 52,500
સંરક્ષણ કોલોની 07 જુલાઈ 2022 52,420
દ્વારકા 07 જુલાઈ 2022 52,420
ફરીદાબાદ 07 જુલાઈ 2022 52,490
ગૌતમ બુધ નગર 07 જુલાઈ 2022 52,520
ગાઝિયાબાદ 07 જુલાઈ 2022 52,520
ગુડગાંવ 07 જુલાઈ 2022 52,490
હાપુર 07 જુલાઈ 2022 52,520
હાથરસ 07 જુલાઈ 2022 52,520
હિસાર 07 જુલાઈ 2022 52,490
ઝજ્જર 07 જુલાઈ 2022 52,490
ઝુનઝુનૂન 07 જુલાઈ 2022 52,500
જીંદ 07 જુલાઈ 2022 52,490
મહેન્દ્રગgarh 07 જુલાઈ 2022 52,490
મથુરા 07 જુલાઈ 2022 52,520
મેરઠ 07 જુલાઈ 2022 52,520
મેવાત 07 જુલાઈ 2022 52,490
નરેલા 07 જુલાઈ 2022 52,420
નવી દિલ્હી 07 જુલાઈ 2022 52,420
પલવાલ 07 જુલાઈ 2022 52,490
પાણીપત 07 જુલાઈ 2022 52,490
પ્રીત વિહાર 07 જુલાઈ 2022 52,420
રાજૌરી ગાર્ડન 07 જુલાઈ 2022 52,420
રેવારી 07 જુલાઈ 2022 52,490
રોહિણી 07 જુલાઈ 2022 52,420
રોહતક 07 જુલાઈ 2022 52,490
સાકેત 07 જુલાઈ 2022 52,420
શાહદરા 07 જુલાઈ 2022 52,420
શામલી 07 જુલાઈ 2022 52,520
સીકર 07 જુલાઈ 2022 52,500
સોનીપત 07 જુલાઈ 2022 52,490
યમુના વિહાર 07 જુલાઈ 2022 52,420
રેવારી : સોનાનો ભાવ

રેવારી : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અલીગ. 07 જુલાઈ 2022 58,210
અલવર 07 જુલાઈ 2022 58,190
બાગપત 07 જુલાઈ 2022 58,210
ભરતપુર 07 જુલાઈ 2022 58,190
ભિવાની 07 જુલાઈ 2022 58,180
બુલંદશહેર 07 જુલાઈ 2022 58,210
ચરકી દાદરી 07 જુલાઈ 2022 58,180
સિવિલ લાઇન્સ 07 જુલાઈ 2022 58,100
દૌસા 07 જુલાઈ 2022 58,190
સંરક્ષણ કોલોની 07 જુલાઈ 2022 58,100
દ્વારકા 07 જુલાઈ 2022 58,100
ફરીદાબાદ 07 જુલાઈ 2022 58,180
ગૌતમ બુધ નગર 07 જુલાઈ 2022 58,210
ગાઝિયાબાદ 07 જુલાઈ 2022 58,210
ગુડગાંવ 07 જુલાઈ 2022 58,180
હાપુર 07 જુલાઈ 2022 58,210
હાથરસ 07 જુલાઈ 2022 58,210
હિસાર 07 જુલાઈ 2022 58,180
ઝજ્જર 07 જુલાઈ 2022 58,180
ઝુનઝુનૂન 07 જુલાઈ 2022 58,190
જીંદ 07 જુલાઈ 2022 58,180
મહેન્દ્રગgarh 07 જુલાઈ 2022 58,180
મથુરા 07 જુલાઈ 2022 58,210
મેરઠ 07 જુલાઈ 2022 58,210
મેવાત 07 જુલાઈ 2022 58,180
નરેલા 07 જુલાઈ 2022 58,100
નવી દિલ્હી 07 જુલાઈ 2022 58,100
પલવાલ 07 જુલાઈ 2022 58,180
પાણીપત 07 જુલાઈ 2022 58,180
પ્રીત વિહાર 07 જુલાઈ 2022 58,100
રાજૌરી ગાર્ડન 07 જુલાઈ 2022 58,100
રેવારી 07 જુલાઈ 2022 58,180
રોહિણી 07 જુલાઈ 2022 58,100
રોહતક 07 જુલાઈ 2022 58,180
સાકેત 07 જુલાઈ 2022 58,100
શાહદરા 07 જુલાઈ 2022 58,100
શામલી 07 જુલાઈ 2022 58,210
સીકર 07 જુલાઈ 2022 58,190
સોનીપત 07 જુલાઈ 2022 58,180
યમુના વિહાર 07 જુલાઈ 2022 58,100
રેવારી : ચાંદીના ભાવ