રોહતાસ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

રોહતાસ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અરવાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
Aurangરંગાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
આઝમગ. 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
બલિયા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
ભોજપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
બક્સર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
ચંદૌલી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
ચત્ર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
છપરા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
ગarhવા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
ગયા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
ગાજીપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
જૈનપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
જહાનાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
કૈમૂર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
લતેહર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
મૌનાથભંજન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
મિર્ઝાપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
નાલંદા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
નવાડા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
પલામાઉ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
પટણા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
રોહતાસ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
સીવાન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
સોનભદ્ર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
વૈશાલી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
વારાણસી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
રોહતાસ : સોનાનો ભાવ

રોહતાસ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અરવાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
Aurangરંગાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
આઝમગ. 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
બલિયા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
ભોજપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
બક્સર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
ચંદૌલી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
ચત્ર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
છપરા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
ગarhવા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
ગયા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
ગાજીપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
જૈનપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
જહાનાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
કૈમૂર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
લતેહર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
મૌનાથભંજન 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
મિર્ઝાપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
નાલંદા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
નવાડા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
પલામાઉ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
પટણા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
રોહતાસ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
સીવાન 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
સોનભદ્ર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
વૈશાલી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
વારાણસી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
રોહતાસ : ચાંદીના ભાવ