સાગર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

સાગર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અશોકનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
ભોપાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
છત્રપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
દામોહ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
હોશંગાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
જબલપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
લલિતપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
નરસિંહપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
રાયસેન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
સાગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
ટીકમગ. 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
વિદિશા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
સાગર : સોનાનો ભાવ

સાગર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અશોકનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
ભોપાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
છત્રપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
દામોહ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
હોશંગાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
જબલપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
લલિતપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
નરસિંહપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
રાયસેન 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
સાગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
ટીકમગ. 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
વિદિશા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
સાગર : ચાંદીના ભાવ