સાહિબગંજ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

સાહિબગંજ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અરરિયા 18 જૂન 2024 71,360
બેન્કા 18 જૂન 2024 71,360
બેગુસરાય 18 જૂન 2024 71,360
ભાગલપુર 18 જૂન 2024 71,360
બીરભૂમ 18 જૂન 2024 71,310
દક્ષિણ દિનાજપુર 18 જૂન 2024 71,310
દેવગarh 18 જૂન 2024 71,420
દુમકા 18 જૂન 2024 71,420
ગોડ્ડા 18 જૂન 2024 71,420
જામુઇ 18 જૂન 2024 71,360
કતિહાર 18 જૂન 2024 71,360
ખાગરીયા 18 જૂન 2024 71,360
કિશનગંજ 18 જૂન 2024 71,360
લાખીસરાય 18 જૂન 2024 71,360
મધેપુરા 18 જૂન 2024 71,360
માલદા 18 જૂન 2024 71,310
મુન્જર 18 જૂન 2024 71,360
મુર્શિદાબાદ 18 જૂન 2024 71,310
પાકુર 18 જૂન 2024 71,420
પૂર્ણિયા 18 જૂન 2024 71,360
સહર્ષ 18 જૂન 2024 71,360
સાહિબગંજ 18 જૂન 2024 71,420
સુપૌલ 18 જૂન 2024 71,360
ઉત્તર દીનાજપુર 18 જૂન 2024 71,310
સાહિબગંજ : સોનાનો ભાવ

સાહિબગંજ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અરરિયા 18 જૂન 2024 88,610
બેન્કા 18 જૂન 2024 88,610
બેગુસરાય 18 જૂન 2024 88,610
ભાગલપુર 18 જૂન 2024 88,610
બીરભૂમ 18 જૂન 2024 88,540
દક્ષિણ દિનાજપુર 18 જૂન 2024 88,540
દેવગarh 18 જૂન 2024 88,680
દુમકા 18 જૂન 2024 88,680
ગોડ્ડા 18 જૂન 2024 88,680
જામુઇ 18 જૂન 2024 88,610
કતિહાર 18 જૂન 2024 88,610
ખાગરીયા 18 જૂન 2024 88,610
કિશનગંજ 18 જૂન 2024 88,610
લાખીસરાય 18 જૂન 2024 88,610
મધેપુરા 18 જૂન 2024 88,610
માલદા 18 જૂન 2024 88,540
મુન્જર 18 જૂન 2024 88,610
મુર્શિદાબાદ 18 જૂન 2024 88,540
પાકુર 18 જૂન 2024 88,680
પૂર્ણિયા 18 જૂન 2024 88,610
સહર્ષ 18 જૂન 2024 88,610
સાહિબગંજ 18 જૂન 2024 88,680
સુપૌલ 18 જૂન 2024 88,610
ઉત્તર દીનાજપુર 18 જૂન 2024 88,540
સાહિબગંજ : ચાંદીના ભાવ