સાહિબગંજ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

સાહિબગંજ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અરરિયા 02 જુલાઈ 2022 51,670
બેન્કા 02 જુલાઈ 2022 51,670
બેગુસરાય 02 જુલાઈ 2022 51,670
ભાગલપુર 02 જુલાઈ 2022 51,670
બીરભૂમ 02 જુલાઈ 2022 51,630
દક્ષિણ દિનાજપુર 02 જુલાઈ 2022 51,630
દેવગarh 02 જુલાઈ 2022 51,710
દુમકા 02 જુલાઈ 2022 51,710
ગોડ્ડા 02 જુલાઈ 2022 51,710
જામુઇ 02 જુલાઈ 2022 51,670
કતિહાર 02 જુલાઈ 2022 51,670
ખાગરીયા 02 જુલાઈ 2022 51,670
કિશનગંજ 02 જુલાઈ 2022 51,670
લાખીસરાય 02 જુલાઈ 2022 51,670
મધેપુરા 02 જુલાઈ 2022 51,670
માલદા 02 જુલાઈ 2022 51,630
મુન્જર 02 જુલાઈ 2022 51,670
મુર્શિદાબાદ 02 જુલાઈ 2022 51,630
પાકુર 02 જુલાઈ 2022 51,710
પૂર્ણિયા 02 જુલાઈ 2022 51,670
સહર્ષ 02 જુલાઈ 2022 51,670
સાહિબગંજ 02 જુલાઈ 2022 51,710
સુપૌલ 02 જુલાઈ 2022 51,670
ઉત્તર દીનાજપુર 02 જુલાઈ 2022 51,630
સાહિબગંજ : સોનાનો ભાવ

સાહિબગંજ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અરરિયા 02 જુલાઈ 2022 59,670
બેન્કા 02 જુલાઈ 2022 59,670
બેગુસરાય 02 જુલાઈ 2022 59,670
ભાગલપુર 02 જુલાઈ 2022 59,670
બીરભૂમ 02 જુલાઈ 2022 59,620
દક્ષિણ દિનાજપુર 02 જુલાઈ 2022 59,620
દેવગarh 02 જુલાઈ 2022 59,710
દુમકા 02 જુલાઈ 2022 59,710
ગોડ્ડા 02 જુલાઈ 2022 59,710
જામુઇ 02 જુલાઈ 2022 59,670
કતિહાર 02 જુલાઈ 2022 59,670
ખાગરીયા 02 જુલાઈ 2022 59,670
કિશનગંજ 02 જુલાઈ 2022 59,670
લાખીસરાય 02 જુલાઈ 2022 59,670
મધેપુરા 02 જુલાઈ 2022 59,670
માલદા 02 જુલાઈ 2022 59,620
મુન્જર 02 જુલાઈ 2022 59,670
મુર્શિદાબાદ 02 જુલાઈ 2022 59,620
પાકુર 02 જુલાઈ 2022 59,710
પૂર્ણિયા 02 જુલાઈ 2022 59,670
સહર્ષ 02 જુલાઈ 2022 59,670
સાહિબગંજ 02 જુલાઈ 2022 59,710
સુપૌલ 02 જુલાઈ 2022 59,670
ઉત્તર દીનાજપુર 02 જુલાઈ 2022 59,620
સાહિબગંજ : ચાંદીના ભાવ