સાઇહા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

સાઇહા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
આઈઝોલ 18 જૂન 2024 71,670
ચંપાળ 18 જૂન 2024 71,670
લોંગટલાઈ 18 જૂન 2024 71,670
લંગલેઇ 18 જૂન 2024 71,670
મમિત 18 જૂન 2024 71,670
સાઇહા 18 જૂન 2024 71,670
સેરશીપ 18 જૂન 2024 71,670
સાઇહા : સોનાનો ભાવ

સાઇહા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
આઈઝોલ 18 જૂન 2024 88,490
ચંપાળ 18 જૂન 2024 88,490
લોંગટલાઈ 18 જૂન 2024 88,490
લંગલેઇ 18 જૂન 2024 88,490
મમિત 18 જૂન 2024 88,490
સાઇહા 18 જૂન 2024 88,490
સેરશીપ 18 જૂન 2024 88,490
સાઇહા : ચાંદીના ભાવ