સાઇહા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

સાઇહા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
આઈઝોલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,360
ચંપાળ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,360
લોંગટલાઈ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,360
લંગલેઇ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,360
મમિત 02 ઓક્ટોબર 2022 50,360
સાઇહા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,360
સેરશીપ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,360
સાઇહા : સોનાનો ભાવ

સાઇહા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
આઈઝોલ 02 ઓક્ટોબર 2022 57,020
ચંપાળ 02 ઓક્ટોબર 2022 57,020
લોંગટલાઈ 02 ઓક્ટોબર 2022 57,020
લંગલેઇ 02 ઓક્ટોબર 2022 57,020
મમિત 02 ઓક્ટોબર 2022 57,020
સાઇહા 02 ઓક્ટોબર 2022 57,020
સેરશીપ 02 ઓક્ટોબર 2022 57,020
સાઇહા : ચાંદીના ભાવ