સમસ્તીપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

સમસ્તીપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અરરિયા 05 જુલાઈ 2022 53,110
અરવાલ 05 જુલાઈ 2022 53,110
બેન્કા 05 જુલાઈ 2022 53,110
બેગુસરાય 05 જુલાઈ 2022 53,110
ભાગલપુર 05 જુલાઈ 2022 53,110
ભોજપુર 05 જુલાઈ 2022 53,110
છપરા 05 જુલાઈ 2022 53,110
દરભંગા 05 જુલાઈ 2022 53,110
ગયા 05 જુલાઈ 2022 53,110
ગોપાલગંજ 05 જુલાઈ 2022 53,110
જામુઇ 05 જુલાઈ 2022 53,110
જહાનાબાદ 05 જુલાઈ 2022 53,110
ખાગરીયા 05 જુલાઈ 2022 53,110
કોડરમા 05 જુલાઈ 2022 53,150
લાખીસરાય 05 જુલાઈ 2022 53,110
મધેપુરા 05 જુલાઈ 2022 53,110
મધુબાની 05 જુલાઈ 2022 53,110
મોતીહારી 05 જુલાઈ 2022 53,110
મુન્જર 05 જુલાઈ 2022 53,110
મુઝફ્ફરપુર 05 જુલાઈ 2022 53,110
નાલંદા 05 જુલાઈ 2022 53,110
નવાડા 05 જુલાઈ 2022 53,110
પટણા 05 જુલાઈ 2022 53,110
સહર્ષ 05 જુલાઈ 2022 53,110
સમસ્તીપુર 05 જુલાઈ 2022 53,110
શેઠપુરા 05 જુલાઈ 2022 53,110
શીઓહર 05 જુલાઈ 2022 53,110
સીતામhiી 05 જુલાઈ 2022 53,110
સીવાન 05 જુલાઈ 2022 53,110
સુપૌલ 05 જુલાઈ 2022 53,110
વૈશાલી 05 જુલાઈ 2022 53,110
સમસ્તીપુર : સોનાનો ભાવ

સમસ્તીપુર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અરરિયા 05 જુલાઈ 2022 59,060
અરવાલ 05 જુલાઈ 2022 59,060
બેન્કા 05 જુલાઈ 2022 59,060
બેગુસરાય 05 જુલાઈ 2022 59,060
ભાગલપુર 05 જુલાઈ 2022 59,060
ભોજપુર 05 જુલાઈ 2022 59,060
છપરા 05 જુલાઈ 2022 59,060
દરભંગા 05 જુલાઈ 2022 59,060
ગયા 05 જુલાઈ 2022 59,060
ગોપાલગંજ 05 જુલાઈ 2022 59,060
જામુઇ 05 જુલાઈ 2022 59,060
જહાનાબાદ 05 જુલાઈ 2022 59,060
ખાગરીયા 05 જુલાઈ 2022 59,060
કોડરમા 05 જુલાઈ 2022 59,110
લાખીસરાય 05 જુલાઈ 2022 59,060
મધેપુરા 05 જુલાઈ 2022 59,060
મધુબાની 05 જુલાઈ 2022 59,060
મોતીહારી 05 જુલાઈ 2022 59,060
મુન્જર 05 જુલાઈ 2022 59,060
મુઝફ્ફરપુર 05 જુલાઈ 2022 59,060
નાલંદા 05 જુલાઈ 2022 59,060
નવાડા 05 જુલાઈ 2022 59,060
પટણા 05 જુલાઈ 2022 59,060
સહર્ષ 05 જુલાઈ 2022 59,060
સમસ્તીપુર 05 જુલાઈ 2022 59,060
શેઠપુરા 05 જુલાઈ 2022 59,060
શીઓહર 05 જુલાઈ 2022 59,060
સીતામhiી 05 જુલાઈ 2022 59,060
સીવાન 05 જુલાઈ 2022 59,060
સુપૌલ 05 જુલાઈ 2022 59,060
વૈશાલી 05 જુલાઈ 2022 59,060
સમસ્તીપુર : ચાંદીના ભાવ