સામ્બા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

સામ્બા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અમૃતસર 03 જુલાઈ 2022 51,700
અનંતનાગ 03 જુલાઈ 2022 51,790
બડગામ 03 જુલાઈ 2022 51,790
ચંબા 03 જુલાઈ 2022 51,750
ડોડા 03 જુલાઈ 2022 51,790
ગુરદાસપુર 03 જુલાઈ 2022 51,700
હોશિયારપુર 03 જુલાઈ 2022 51,700
જલંધર 03 જુલાઈ 2022 51,700
જમ્મુ 03 જુલાઈ 2022 51,790
કાંગરા 03 જુલાઈ 2022 51,750
કપુરથલા 03 જુલાઈ 2022 51,700
કઠુઆ 03 જુલાઈ 2022 51,790
કિશ્ત્વર 03 જુલાઈ 2022 51,790
કુલગામ 03 જુલાઈ 2022 51,790
પઠાણકોટ 03 જુલાઈ 2022 51,700
પુલવામા 03 જુલાઈ 2022 51,790
રાજૌરી 03 જુલાઈ 2022 51,790
રામબન 03 જુલાઈ 2022 51,790
રિયાસી 03 જુલાઈ 2022 51,790
સામ્બા 03 જુલાઈ 2022 51,790
શોપિયન 03 જુલાઈ 2022 51,790
તરણ તરણ 03 જુલાઈ 2022 51,700
ઉધમપુર 03 જુલાઈ 2022 51,790
સામ્બા : સોનાનો ભાવ

સામ્બા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અમૃતસર 03 જુલાઈ 2022 59,700
અનંતનાગ 03 જુલાઈ 2022 59,800
બડગામ 03 જુલાઈ 2022 59,800
ચંબા 03 જુલાઈ 2022 59,760
ડોડા 03 જુલાઈ 2022 59,800
ગુરદાસપુર 03 જુલાઈ 2022 59,700
હોશિયારપુર 03 જુલાઈ 2022 59,700
જલંધર 03 જુલાઈ 2022 59,700
જમ્મુ 03 જુલાઈ 2022 59,800
કાંગરા 03 જુલાઈ 2022 59,760
કપુરથલા 03 જુલાઈ 2022 59,700
કઠુઆ 03 જુલાઈ 2022 59,800
કિશ્ત્વર 03 જુલાઈ 2022 59,800
કુલગામ 03 જુલાઈ 2022 59,800
પઠાણકોટ 03 જુલાઈ 2022 59,700
પુલવામા 03 જુલાઈ 2022 59,800
રાજૌરી 03 જુલાઈ 2022 59,800
રામબન 03 જુલાઈ 2022 59,800
રિયાસી 03 જુલાઈ 2022 59,800
સામ્બા 03 જુલાઈ 2022 59,800
શોપિયન 03 જુલાઈ 2022 59,800
તરણ તરણ 03 જુલાઈ 2022 59,700
ઉધમપુર 03 જુલાઈ 2022 59,800
સામ્બા : ચાંદીના ભાવ