સંગરેડ્ડી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

સંગરેડ્ડી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બિદર 02 જુલાઈ 2022 51,740
ગુલબર્ગ 02 જુલાઈ 2022 51,740
હૈદરાબાદ 02 જુલાઈ 2022 51,780
જગિતીય 02 જુલાઈ 2022 51,780
જનગાંવ 02 જુલાઈ 2022 51,780
કામરેડ્ડી 02 જુલાઈ 2022 51,780
કરીમ નગર 02 જુલાઈ 2022 51,780
મેડક 02 જુલાઈ 2022 51,780
મેડચલ મલકજગિરી 02 જુલાઈ 2022 51,780
મહેબુબનગર 02 જુલાઈ 2022 51,780
નાગરકૃણૂલ 02 જુલાઈ 2022 51,780
નલગોંડા 02 જુલાઈ 2022 51,780
નિઝમાબાદ 02 જુલાઈ 2022 51,780
રાજન્ના સિસિલા 02 જુલાઈ 2022 51,780
રંગરેડ્ડી 02 જુલાઈ 2022 51,780
સંગરેડ્ડી 02 જુલાઈ 2022 51,780
સિદ્દીપેત 02 જુલાઈ 2022 51,780
વિકરાબાદ 02 જુલાઈ 2022 51,780
વાનાપાર્થી 02 જુલાઈ 2022 51,780
યદાદ્રી ભુવનગિરિ 02 જુલાઈ 2022 51,780
યાદગીર 02 જુલાઈ 2022 51,740
સંગરેડ્ડી : સોનાનો ભાવ

સંગરેડ્ડી : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બિદર 02 જુલાઈ 2022 59,740
ગુલબર્ગ 02 જુલાઈ 2022 59,740
હૈદરાબાદ 02 જુલાઈ 2022 59,790
જગિતીય 02 જુલાઈ 2022 59,790
જનગાંવ 02 જુલાઈ 2022 59,790
કામરેડ્ડી 02 જુલાઈ 2022 59,790
કરીમ નગર 02 જુલાઈ 2022 59,790
મેડક 02 જુલાઈ 2022 59,790
મેડચલ મલકજગિરી 02 જુલાઈ 2022 59,790
મહેબુબનગર 02 જુલાઈ 2022 59,790
નાગરકૃણૂલ 02 જુલાઈ 2022 59,790
નલગોંડા 02 જુલાઈ 2022 59,790
નિઝમાબાદ 02 જુલાઈ 2022 59,790
રાજન્ના સિસિલા 02 જુલાઈ 2022 59,790
રંગરેડ્ડી 02 જુલાઈ 2022 59,790
સંગરેડ્ડી 02 જુલાઈ 2022 59,790
સિદ્દીપેત 02 જુલાઈ 2022 59,790
વિકરાબાદ 02 જુલાઈ 2022 59,790
વાનાપાર્થી 02 જુલાઈ 2022 59,790
યદાદ્રી ભુવનગિરિ 02 જુલાઈ 2022 59,790
યાદગીર 02 જુલાઈ 2022 59,740
સંગરેડ્ડી : ચાંદીના ભાવ