સાંગલી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

સાંગલી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બગલકોટ 03 જુલાઈ 2022 51,740
બેલગામ 03 જુલાઈ 2022 51,740
બીજપુર 03 જુલાઈ 2022 51,740
કોલ્હાપુર 03 જુલાઈ 2022 51,700
રત્નાગિરિ 03 જુલાઈ 2022 51,700
સાંગલી 03 જુલાઈ 2022 51,700
સાતારા 03 જુલાઈ 2022 51,700
સિંધુદુર્ગ 03 જુલાઈ 2022 51,700
સાંગલી : સોનાનો ભાવ

સાંગલી : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બગલકોટ 03 જુલાઈ 2022 59,740
બેલગામ 03 જુલાઈ 2022 59,740
બીજપુર 03 જુલાઈ 2022 59,740
કોલ્હાપુર 03 જુલાઈ 2022 59,700
રત્નાગિરિ 03 જુલાઈ 2022 59,700
સાંગલી 03 જુલાઈ 2022 59,700
સાતારા 03 જુલાઈ 2022 59,700
સિંધુદુર્ગ 03 જુલાઈ 2022 59,700
સાંગલી : ચાંદીના ભાવ