સંગ્રુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

સંગ્રુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અંબાલા 02 જુલાઈ 2022 51,690
બાર્નાલા 02 જુલાઈ 2022 51,700
બાથિંડા 02 જુલાઈ 2022 51,700
બિલાસપુર 02 જુલાઈ 2022 51,750
ચંદીગ. 02 જુલાઈ 2022 51,700
ફરીદકોટ 02 જુલાઈ 2022 51,700
ફતેહાબાદ 02 જુલાઈ 2022 51,690
ફતેહગgarh સાહિબ 02 જુલાઈ 2022 51,700
ફિરોઝપુર 02 જુલાઈ 2022 51,700
હિસાર 02 જુલાઈ 2022 51,690
હોશિયારપુર 02 જુલાઈ 2022 51,700
જલંધર 02 જુલાઈ 2022 51,700
જીંદ 02 જુલાઈ 2022 51,690
કૈથલ 02 જુલાઈ 2022 51,690
કપુરથલા 02 જુલાઈ 2022 51,700
કરનાલ 02 જુલાઈ 2022 51,690
કુરુક્ષેત્ર 02 જુલાઈ 2022 51,690
લુધિયાણા 02 જુલાઈ 2022 51,700
માણસા 02 જુલાઈ 2022 51,700
મોગા 02 જુલાઈ 2022 51,700
મુકતસર 02 જુલાઈ 2022 51,700
પંચકુલા 02 જુલાઈ 2022 51,690
પાણીપત 02 જુલાઈ 2022 51,690
પટિયાલા 02 જુલાઈ 2022 51,700
રૂપનગર 02 જુલાઈ 2022 51,700
સંગ્રુર 02 જુલાઈ 2022 51,700
સાસ નગર 02 જુલાઈ 2022 51,700
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. 02 જુલાઈ 2022 51,700
સિમલા 02 જુલાઈ 2022 51,750
સિરમૌર 02 જુલાઈ 2022 51,750
સિરસા 02 જુલાઈ 2022 51,690
સોલન 02 જુલાઈ 2022 51,750
તરણ તરણ 02 જુલાઈ 2022 51,700
ના 02 જુલાઈ 2022 51,750
યમુનાનગર 02 જુલાઈ 2022 51,690
સંગ્રુર : સોનાનો ભાવ

સંગ્રુર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અંબાલા 02 જુલાઈ 2022 59,680
બાર્નાલા 02 જુલાઈ 2022 59,700
બાથિંડા 02 જુલાઈ 2022 59,700
બિલાસપુર 02 જુલાઈ 2022 59,760
ચંદીગ. 02 જુલાઈ 2022 59,700
ફરીદકોટ 02 જુલાઈ 2022 59,700
ફતેહાબાદ 02 જુલાઈ 2022 59,680
ફતેહગgarh સાહિબ 02 જુલાઈ 2022 59,700
ફિરોઝપુર 02 જુલાઈ 2022 59,700
હિસાર 02 જુલાઈ 2022 59,680
હોશિયારપુર 02 જુલાઈ 2022 59,700
જલંધર 02 જુલાઈ 2022 59,700
જીંદ 02 જુલાઈ 2022 59,680
કૈથલ 02 જુલાઈ 2022 59,680
કપુરથલા 02 જુલાઈ 2022 59,700
કરનાલ 02 જુલાઈ 2022 59,680
કુરુક્ષેત્ર 02 જુલાઈ 2022 59,680
લુધિયાણા 02 જુલાઈ 2022 59,700
માણસા 02 જુલાઈ 2022 59,700
મોગા 02 જુલાઈ 2022 59,700
મુકતસર 02 જુલાઈ 2022 59,700
પંચકુલા 02 જુલાઈ 2022 59,680
પાણીપત 02 જુલાઈ 2022 59,680
પટિયાલા 02 જુલાઈ 2022 59,700
રૂપનગર 02 જુલાઈ 2022 59,700
સંગ્રુર 02 જુલાઈ 2022 59,700
સાસ નગર 02 જુલાઈ 2022 59,700
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. 02 જુલાઈ 2022 59,700
સિમલા 02 જુલાઈ 2022 59,760
સિરમૌર 02 જુલાઈ 2022 59,760
સિરસા 02 જુલાઈ 2022 59,680
સોલન 02 જુલાઈ 2022 59,760
તરણ તરણ 02 જુલાઈ 2022 59,700
ના 02 જુલાઈ 2022 59,760
યમુનાનગર 02 જુલાઈ 2022 59,680
સંગ્રુર : ચાંદીના ભાવ