સંગ્રુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

સંગ્રુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અંબાલા 05 ડિસેમ્બર 2023 62,520
બાર્નાલા 05 ડિસેમ્બર 2023 62,540
બાથિંડા 05 ડિસેમ્બર 2023 62,540
બિલાસપુર 05 ડિસેમ્બર 2023 62,610
ચંદીગ. 05 ડિસેમ્બર 2023 62,540
ફરીદકોટ 05 ડિસેમ્બર 2023 62,540
ફતેહાબાદ 05 ડિસેમ્બર 2023 62,520
ફતેહગgarh સાહિબ 05 ડિસેમ્બર 2023 62,540
ફિરોઝપુર 05 ડિસેમ્બર 2023 62,540
હિસાર 05 ડિસેમ્બર 2023 62,520
હોશિયારપુર 05 ડિસેમ્બર 2023 62,540
જલંધર 05 ડિસેમ્બર 2023 62,540
જીંદ 05 ડિસેમ્બર 2023 62,520
કૈથલ 05 ડિસેમ્બર 2023 62,520
કપુરથલા 05 ડિસેમ્બર 2023 62,540
કરનાલ 05 ડિસેમ્બર 2023 62,520
કુરુક્ષેત્ર 05 ડિસેમ્બર 2023 62,520
લુધિયાણા 05 ડિસેમ્બર 2023 62,540
માણસા 05 ડિસેમ્બર 2023 62,540
મોગા 05 ડિસેમ્બર 2023 62,540
મુકતસર 05 ડિસેમ્બર 2023 62,540
પંચકુલા 05 ડિસેમ્બર 2023 62,520
પાણીપત 05 ડિસેમ્બર 2023 62,520
પટિયાલા 05 ડિસેમ્બર 2023 62,540
રૂપનગર 05 ડિસેમ્બર 2023 62,540
સંગ્રુર 05 ડિસેમ્બર 2023 62,540
સાસ નગર 05 ડિસેમ્બર 2023 62,540
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. 05 ડિસેમ્બર 2023 62,540
સિમલા 05 ડિસેમ્બર 2023 62,610
સિરમૌર 05 ડિસેમ્બર 2023 62,610
સિરસા 05 ડિસેમ્બર 2023 62,520
સોલન 05 ડિસેમ્બર 2023 62,610
તરણ તરણ 05 ડિસેમ્બર 2023 62,540
ના 05 ડિસેમ્બર 2023 62,610
યમુનાનગર 05 ડિસેમ્બર 2023 62,520
સંગ્રુર : સોનાનો ભાવ

સંગ્રુર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અંબાલા 05 ડિસેમ્બર 2023 75,740
બાર્નાલા 05 ડિસેમ્બર 2023 75,760
બાથિંડા 05 ડિસેમ્બર 2023 75,760
બિલાસપુર 05 ડિસેમ્બર 2023 75,840
ચંદીગ. 05 ડિસેમ્બર 2023 75,760
ફરીદકોટ 05 ડિસેમ્બર 2023 75,760
ફતેહાબાદ 05 ડિસેમ્બર 2023 75,740
ફતેહગgarh સાહિબ 05 ડિસેમ્બર 2023 75,760
ફિરોઝપુર 05 ડિસેમ્બર 2023 75,760
હિસાર 05 ડિસેમ્બર 2023 75,740
હોશિયારપુર 05 ડિસેમ્બર 2023 75,760
જલંધર 05 ડિસેમ્બર 2023 75,760
જીંદ 05 ડિસેમ્બર 2023 75,740
કૈથલ 05 ડિસેમ્બર 2023 75,740
કપુરથલા 05 ડિસેમ્બર 2023 75,760
કરનાલ 05 ડિસેમ્બર 2023 75,740
કુરુક્ષેત્ર 05 ડિસેમ્બર 2023 75,740
લુધિયાણા 05 ડિસેમ્બર 2023 75,760
માણસા 05 ડિસેમ્બર 2023 75,760
મોગા 05 ડિસેમ્બર 2023 75,760
મુકતસર 05 ડિસેમ્બર 2023 75,760
પંચકુલા 05 ડિસેમ્બર 2023 75,740
પાણીપત 05 ડિસેમ્બર 2023 75,740
પટિયાલા 05 ડિસેમ્બર 2023 75,760
રૂપનગર 05 ડિસેમ્બર 2023 75,760
સંગ્રુર 05 ડિસેમ્બર 2023 75,760
સાસ નગર 05 ડિસેમ્બર 2023 75,760
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. 05 ડિસેમ્બર 2023 75,760
સિમલા 05 ડિસેમ્બર 2023 75,840
સિરમૌર 05 ડિસેમ્બર 2023 75,840
સિરસા 05 ડિસેમ્બર 2023 75,740
સોલન 05 ડિસેમ્બર 2023 75,840
તરણ તરણ 05 ડિસેમ્બર 2023 75,760
ના 05 ડિસેમ્બર 2023 75,840
યમુનાનગર 05 ડિસેમ્બર 2023 75,740
સંગ્રુર : ચાંદીના ભાવ