સરૈકલા ખરાસાવન : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

સરૈકલા ખરાસાવન : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બંકુરા 03 જુલાઈ 2022 51,630
બોકારો 03 જુલાઈ 2022 51,710
ધનબાદ 03 જુલાઈ 2022 51,710
પૂર્વ સિંહભૂમ 03 જુલાઈ 2022 51,710
ગિરિડીહ 03 જુલાઈ 2022 51,710
ગુમલા 03 જુલાઈ 2022 51,710
હજારીબાગ 03 જુલાઈ 2022 51,710
જામતારા 03 જુલાઈ 2022 51,710
ઝારગ્રામ 03 જુલાઈ 2022 51,630
કેનઝાર 03 જુલાઈ 2022 51,710
ખુન્તી 03 જુલાઈ 2022 51,710
લોહરદગા 03 જુલાઈ 2022 51,710
મયુરભંજ 03 જુલાઈ 2022 51,710
પાસચિમ મેદનીપુર 03 જુલાઈ 2022 51,630
પુરૂલિયા 03 જુલાઈ 2022 51,630
રામગgarh 03 જુલાઈ 2022 51,710
રાંચી 03 જુલાઈ 2022 51,710
સરૈકલા ખરાસાવન 03 જુલાઈ 2022 51,710
સિમડેગા 03 જુલાઈ 2022 51,710
પશ્ચિમ સિંહભૂમ 03 જુલાઈ 2022 51,710
સરૈકલા ખરાસાવન : સોનાનો ભાવ

સરૈકલા ખરાસાવન : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બંકુરા 03 જુલાઈ 2022 59,620
બોકારો 03 જુલાઈ 2022 59,710
ધનબાદ 03 જુલાઈ 2022 59,710
પૂર્વ સિંહભૂમ 03 જુલાઈ 2022 59,710
ગિરિડીહ 03 જુલાઈ 2022 59,710
ગુમલા 03 જુલાઈ 2022 59,710
હજારીબાગ 03 જુલાઈ 2022 59,710
જામતારા 03 જુલાઈ 2022 59,710
ઝારગ્રામ 03 જુલાઈ 2022 59,620
કેનઝાર 03 જુલાઈ 2022 59,710
ખુન્તી 03 જુલાઈ 2022 59,710
લોહરદગા 03 જુલાઈ 2022 59,710
મયુરભંજ 03 જુલાઈ 2022 59,710
પાસચિમ મેદનીપુર 03 જુલાઈ 2022 59,620
પુરૂલિયા 03 જુલાઈ 2022 59,620
રામગgarh 03 જુલાઈ 2022 59,710
રાંચી 03 જુલાઈ 2022 59,710
સરૈકલા ખરાસાવન 03 જુલાઈ 2022 59,710
સિમડેગા 03 જુલાઈ 2022 59,710
પશ્ચિમ સિંહભૂમ 03 જુલાઈ 2022 59,710
સરૈકલા ખરાસાવન : ચાંદીના ભાવ