સતના : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

સતના : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અલ્હાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
બંદા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
છત્રપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
ચિત્રકૂટ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
ફતેહપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
કટની 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
કૌશમ્બી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
મહોબા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
પન્ના 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
રીવા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
સતના 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
શાહડોલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
સીધી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
ઉમરિયા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
સતના : સોનાનો ભાવ

સતના : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અલ્હાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
બંદા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
છત્રપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
ચિત્રકૂટ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
ફતેહપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
કટની 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
કૌશમ્બી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
મહોબા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
પન્ના 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
રીવા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
સતના 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
શાહડોલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
સીધી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
ઉમરિયા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
સતના : ચાંદીના ભાવ