સવાઈમાધોપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

સવાઈમાધોપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બરાન 02 જુલાઈ 2022 51,690
બુંદી 02 જુલાઈ 2022 51,690
દૌસા 02 જુલાઈ 2022 51,690
જયપુર 02 જુલાઈ 2022 51,690
કરૌલી 02 જુલાઈ 2022 51,690
કોટા 02 જુલાઈ 2022 51,690
સવાઈમાધોપુર 02 જુલાઈ 2022 51,690
શીઓપુર 02 જુલાઈ 2022 51,750
શિવપુરી 02 જુલાઈ 2022 51,750
ટોંક 02 જુલાઈ 2022 51,690
સવાઈમાધોપુર : સોનાનો ભાવ

સવાઈમાધોપુર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બરાન 02 જુલાઈ 2022 59,690
બુંદી 02 જુલાઈ 2022 59,690
દૌસા 02 જુલાઈ 2022 59,690
જયપુર 02 જુલાઈ 2022 59,690
કરૌલી 02 જુલાઈ 2022 59,690
કોટા 02 જુલાઈ 2022 59,690
સવાઈમાધોપુર 02 જુલાઈ 2022 59,690
શીઓપુર 02 જુલાઈ 2022 59,760
શિવપુરી 02 જુલાઈ 2022 59,760
ટોંક 02 જુલાઈ 2022 59,690
સવાઈમાધોપુર : ચાંદીના ભાવ