શાહજહાંપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

શાહજહાંપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
Uraરૈયા 02 જુલાઈ 2022 51,710
બરેલી 02 જુલાઈ 2022 51,710
બડાઉન 02 જુલાઈ 2022 51,710
ઇટાહ 02 જુલાઈ 2022 51,710
ઇટાવા 02 જુલાઈ 2022 51,710
ફરુકખાબાદ 02 જુલાઈ 2022 51,710
હરદોઈ 02 જુલાઈ 2022 51,710
કન્નુજ 02 જુલાઈ 2022 51,710
કાનપુર રૂરલ 02 જુલાઈ 2022 51,710
કાશી રામ નગર 02 જુલાઈ 2022 51,710
લખીમપુર 02 જુલાઈ 2022 51,710
લખનૌ 02 જુલાઈ 2022 51,710
મૈનપુરી 02 જુલાઈ 2022 51,710
મુરાદાબાદ 02 જુલાઈ 2022 51,710
પીલીભીત 02 જુલાઈ 2022 51,710
રામપુર 02 જુલાઈ 2022 51,710
સંભલ 02 જુલાઈ 2022 51,710
શાહજહાંપુર 02 જુલાઈ 2022 51,710
સીતાપુર 02 જુલાઈ 2022 51,710
ઉધમસિંહ નાગર 02 જુલાઈ 2022 51,730
ઉન્નાવ 02 જુલાઈ 2022 51,710
શાહજહાંપુર : સોનાનો ભાવ

શાહજહાંપુર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
Uraરૈયા 02 જુલાઈ 2022 59,710
બરેલી 02 જુલાઈ 2022 59,710
બડાઉન 02 જુલાઈ 2022 59,710
ઇટાહ 02 જુલાઈ 2022 59,710
ઇટાવા 02 જુલાઈ 2022 59,710
ફરુકખાબાદ 02 જુલાઈ 2022 59,710
હરદોઈ 02 જુલાઈ 2022 59,710
કન્નુજ 02 જુલાઈ 2022 59,710
કાનપુર રૂરલ 02 જુલાઈ 2022 59,710
કાશી રામ નગર 02 જુલાઈ 2022 59,710
લખીમપુર 02 જુલાઈ 2022 59,710
લખનૌ 02 જુલાઈ 2022 59,710
મૈનપુરી 02 જુલાઈ 2022 59,710
મુરાદાબાદ 02 જુલાઈ 2022 59,710
પીલીભીત 02 જુલાઈ 2022 59,710
રામપુર 02 જુલાઈ 2022 59,710
સંભલ 02 જુલાઈ 2022 59,710
શાહજહાંપુર 02 જુલાઈ 2022 59,710
સીતાપુર 02 જુલાઈ 2022 59,710
ઉધમસિંહ નાગર 02 જુલાઈ 2022 59,730
ઉન્નાવ 02 જુલાઈ 2022 59,710
શાહજહાંપુર : ચાંદીના ભાવ