શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અંબાલા 02 જુલાઈ 2022 51,690
અમૃતસર 02 જુલાઈ 2022 51,700
બાર્નાલા 02 જુલાઈ 2022 51,700
બાથિંડા 02 જુલાઈ 2022 51,700
બિલાસપુર 02 જુલાઈ 2022 51,750
ચંદીગ. 02 જુલાઈ 2022 51,700
ફરીદકોટ 02 જુલાઈ 2022 51,700
ફતેહગgarh સાહિબ 02 જુલાઈ 2022 51,700
ફિરોઝપુર 02 જુલાઈ 2022 51,700
ગુરદાસપુર 02 જુલાઈ 2022 51,700
હમીરપુર 02 જુલાઈ 2022 51,750
હોશિયારપુર 02 જુલાઈ 2022 51,700
જલંધર 02 જુલાઈ 2022 51,700
કૈથલ 02 જુલાઈ 2022 51,690
કાંગરા 02 જુલાઈ 2022 51,750
કપુરથલા 02 જુલાઈ 2022 51,700
કઠુઆ 02 જુલાઈ 2022 51,790
કુલ્લુ 02 જુલાઈ 2022 51,750
કુરુક્ષેત્ર 02 જુલાઈ 2022 51,690
લુધિયાણા 02 જુલાઈ 2022 51,700
મંડી 02 જુલાઈ 2022 51,750
માણસા 02 જુલાઈ 2022 51,700
મોગા 02 જુલાઈ 2022 51,700
પંચકુલા 02 જુલાઈ 2022 51,690
પઠાણકોટ 02 જુલાઈ 2022 51,700
પટિયાલા 02 જુલાઈ 2022 51,700
રૂપનગર 02 જુલાઈ 2022 51,700
સંગ્રુર 02 જુલાઈ 2022 51,700
સાસ નગર 02 જુલાઈ 2022 51,700
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. 02 જુલાઈ 2022 51,700
સિમલા 02 જુલાઈ 2022 51,750
સિરમૌર 02 જુલાઈ 2022 51,750
સોલન 02 જુલાઈ 2022 51,750
તરણ તરણ 02 જુલાઈ 2022 51,700
ના 02 જુલાઈ 2022 51,750
યમુનાનગર 02 જુલાઈ 2022 51,690
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. : સોનાનો ભાવ

શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અંબાલા 02 જુલાઈ 2022 59,680
અમૃતસર 02 જુલાઈ 2022 59,700
બાર્નાલા 02 જુલાઈ 2022 59,700
બાથિંડા 02 જુલાઈ 2022 59,700
બિલાસપુર 02 જુલાઈ 2022 59,760
ચંદીગ. 02 જુલાઈ 2022 59,700
ફરીદકોટ 02 જુલાઈ 2022 59,700
ફતેહગgarh સાહિબ 02 જુલાઈ 2022 59,700
ફિરોઝપુર 02 જુલાઈ 2022 59,700
ગુરદાસપુર 02 જુલાઈ 2022 59,700
હમીરપુર 02 જુલાઈ 2022 59,760
હોશિયારપુર 02 જુલાઈ 2022 59,700
જલંધર 02 જુલાઈ 2022 59,700
કૈથલ 02 જુલાઈ 2022 59,680
કાંગરા 02 જુલાઈ 2022 59,760
કપુરથલા 02 જુલાઈ 2022 59,700
કઠુઆ 02 જુલાઈ 2022 59,800
કુલ્લુ 02 જુલાઈ 2022 59,760
કુરુક્ષેત્ર 02 જુલાઈ 2022 59,680
લુધિયાણા 02 જુલાઈ 2022 59,700
મંડી 02 જુલાઈ 2022 59,760
માણસા 02 જુલાઈ 2022 59,700
મોગા 02 જુલાઈ 2022 59,700
પંચકુલા 02 જુલાઈ 2022 59,680
પઠાણકોટ 02 જુલાઈ 2022 59,700
પટિયાલા 02 જુલાઈ 2022 59,700
રૂપનગર 02 જુલાઈ 2022 59,700
સંગ્રુર 02 જુલાઈ 2022 59,700
સાસ નગર 02 જુલાઈ 2022 59,700
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. 02 જુલાઈ 2022 59,700
સિમલા 02 જુલાઈ 2022 59,760
સિરમૌર 02 જુલાઈ 2022 59,760
સોલન 02 જુલાઈ 2022 59,760
તરણ તરણ 02 જુલાઈ 2022 59,700
ના 02 જુલાઈ 2022 59,760
યમુનાનગર 02 જુલાઈ 2022 59,680
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. : ચાંદીના ભાવ