શ્રાવસ્તિ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

શ્રાવસ્તિ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
આંબેડકરનગર 02 જુલાઈ 2022 51,710
બહરાઇચ 02 જુલાઈ 2022 51,710
બલરામપુર 02 જુલાઈ 2022 51,710
બારાબંકી 02 જુલાઈ 2022 51,710
બસ્તી 02 જુલાઈ 2022 51,710
ફૈઝાબાદ 02 જુલાઈ 2022 51,710
ગોંડા 02 જુલાઈ 2022 51,710
લખીમપુર 02 જુલાઈ 2022 51,710
લખનૌ 02 જુલાઈ 2022 51,710
સંત કબીર નગર 02 જુલાઈ 2022 51,710
શ્રાવસ્તિ 02 જુલાઈ 2022 51,710
સિધ્ધાર્થનગર 02 જુલાઈ 2022 51,710
સીતાપુર 02 જુલાઈ 2022 51,710
સુલતાનપુર 02 જુલાઈ 2022 51,710
શ્રાવસ્તિ : સોનાનો ભાવ

શ્રાવસ્તિ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
આંબેડકરનગર 02 જુલાઈ 2022 59,710
બહરાઇચ 02 જુલાઈ 2022 59,710
બલરામપુર 02 જુલાઈ 2022 59,710
બારાબંકી 02 જુલાઈ 2022 59,710
બસ્તી 02 જુલાઈ 2022 59,710
ફૈઝાબાદ 02 જુલાઈ 2022 59,710
ગોંડા 02 જુલાઈ 2022 59,710
લખીમપુર 02 જુલાઈ 2022 59,710
લખનૌ 02 જુલાઈ 2022 59,710
સંત કબીર નગર 02 જુલાઈ 2022 59,710
શ્રાવસ્તિ 02 જુલાઈ 2022 59,710
સિધ્ધાર્થનગર 02 જુલાઈ 2022 59,710
સીતાપુર 02 જુલાઈ 2022 59,710
સુલતાનપુર 02 જુલાઈ 2022 59,710
શ્રાવસ્તિ : ચાંદીના ભાવ