શ્રાવસ્તિ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

શ્રાવસ્તિ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
આંબેડકરનગર 21 એપ્રિલ 2024 72,840
બહરાઇચ 21 એપ્રિલ 2024 72,840
બલરામપુર 21 એપ્રિલ 2024 72,840
બારાબંકી 21 એપ્રિલ 2024 72,840
બસ્તી 21 એપ્રિલ 2024 72,840
ફૈઝાબાદ 21 એપ્રિલ 2024 72,840
ગોંડા 21 એપ્રિલ 2024 72,840
લખીમપુર 21 એપ્રિલ 2024 72,840
લખનૌ 21 એપ્રિલ 2024 72,840
સંત કબીર નગર 21 એપ્રિલ 2024 72,840
શ્રાવસ્તિ 21 એપ્રિલ 2024 72,840
સિધ્ધાર્થનગર 21 એપ્રિલ 2024 72,840
સીતાપુર 21 એપ્રિલ 2024 72,840
સુલતાનપુર 21 એપ્રિલ 2024 72,840
શ્રાવસ્તિ : સોનાનો ભાવ

શ્રાવસ્તિ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
આંબેડકરનગર 21 એપ્રિલ 2024 83,790
બહરાઇચ 21 એપ્રિલ 2024 83,790
બલરામપુર 21 એપ્રિલ 2024 83,790
બારાબંકી 21 એપ્રિલ 2024 83,790
બસ્તી 21 એપ્રિલ 2024 83,790
ફૈઝાબાદ 21 એપ્રિલ 2024 83,790
ગોંડા 21 એપ્રિલ 2024 83,790
લખીમપુર 21 એપ્રિલ 2024 83,790
લખનૌ 21 એપ્રિલ 2024 83,790
સંત કબીર નગર 21 એપ્રિલ 2024 83,790
શ્રાવસ્તિ 21 એપ્રિલ 2024 83,790
સિધ્ધાર્થનગર 21 એપ્રિલ 2024 83,790
સીતાપુર 21 એપ્રિલ 2024 83,790
સુલતાનપુર 21 એપ્રિલ 2024 83,790
શ્રાવસ્તિ : ચાંદીના ભાવ