સિધ્ધાર્થનગર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

સિધ્ધાર્થનગર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
આંબેડકરનગર 03 જુલાઈ 2022 51,710
અમેઠી / સીએસએમ નાગર 03 જુલાઈ 2022 51,710
આઝમગ. 03 જુલાઈ 2022 51,710
બહરાઇચ 03 જુલાઈ 2022 51,710
બલરામપુર 03 જુલાઈ 2022 51,710
બસ્તી 03 જુલાઈ 2022 51,710
બેટિઆહ 03 જુલાઈ 2022 51,670
દેવરિયા 03 જુલાઈ 2022 51,710
ફૈઝાબાદ 03 જુલાઈ 2022 51,710
ગોંડા 03 જુલાઈ 2022 51,710
ગોરખપુર 03 જુલાઈ 2022 51,710
કુશીનગર 03 જુલાઈ 2022 51,710
મહારાજગંજ 03 જુલાઈ 2022 51,710
સંત કબીર નગર 03 જુલાઈ 2022 51,710
શ્રાવસ્તિ 03 જુલાઈ 2022 51,710
સિધ્ધાર્થનગર 03 જુલાઈ 2022 51,710
સુલતાનપુર 03 જુલાઈ 2022 51,710
સિધ્ધાર્થનગર : સોનાનો ભાવ

સિધ્ધાર્થનગર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
આંબેડકરનગર 03 જુલાઈ 2022 59,710
અમેઠી / સીએસએમ નાગર 03 જુલાઈ 2022 59,710
આઝમગ. 03 જુલાઈ 2022 59,710
બહરાઇચ 03 જુલાઈ 2022 59,710
બલરામપુર 03 જુલાઈ 2022 59,710
બસ્તી 03 જુલાઈ 2022 59,710
બેટિઆહ 03 જુલાઈ 2022 59,670
દેવરિયા 03 જુલાઈ 2022 59,710
ફૈઝાબાદ 03 જુલાઈ 2022 59,710
ગોંડા 03 જુલાઈ 2022 59,710
ગોરખપુર 03 જુલાઈ 2022 59,710
કુશીનગર 03 જુલાઈ 2022 59,710
મહારાજગંજ 03 જુલાઈ 2022 59,710
સંત કબીર નગર 03 જુલાઈ 2022 59,710
શ્રાવસ્તિ 03 જુલાઈ 2022 59,710
સિધ્ધાર્થનગર 03 જુલાઈ 2022 59,710
સુલતાનપુર 03 જુલાઈ 2022 59,710
સિધ્ધાર્થનગર : ચાંદીના ભાવ