સીધી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

સીધી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અલ્હાબાદ 06 જુલાઈ 2022 53,360
અનુપુર 06 જુલાઈ 2022 53,400
ચિત્રકૂટ 06 જુલાઈ 2022 53,360
ડિંડોરી 06 જુલાઈ 2022 53,400
કટની 06 જુલાઈ 2022 53,400
કૌશમ્બી 06 જુલાઈ 2022 53,360
કોરિયા 06 જુલાઈ 2022 53,320
મિર્ઝાપુર 06 જુલાઈ 2022 53,360
રીવા 06 જુલાઈ 2022 53,400
સતના 06 જુલાઈ 2022 53,400
શાહડોલ 06 જુલાઈ 2022 53,400
સીધી 06 જુલાઈ 2022 53,400
સિંગરૌલી 06 જુલાઈ 2022 53,400
સોનભદ્ર 06 જુલાઈ 2022 53,360
સૂરજપુર 06 જુલાઈ 2022 53,320
ઉમરિયા 06 જુલાઈ 2022 53,400
સીધી : સોનાનો ભાવ

સીધી : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અલ્હાબાદ 06 જુલાઈ 2022 59,870
અનુપુર 06 જુલાઈ 2022 59,920
ચિત્રકૂટ 06 જુલાઈ 2022 59,870
ડિંડોરી 06 જુલાઈ 2022 59,920
કટની 06 જુલાઈ 2022 59,920
કૌશમ્બી 06 જુલાઈ 2022 59,870
કોરિયા 06 જુલાઈ 2022 59,840
મિર્ઝાપુર 06 જુલાઈ 2022 59,870
રીવા 06 જુલાઈ 2022 59,920
સતના 06 જુલાઈ 2022 59,920
શાહડોલ 06 જુલાઈ 2022 59,920
સીધી 06 જુલાઈ 2022 59,920
સિંગરૌલી 06 જુલાઈ 2022 59,920
સોનભદ્ર 06 જુલાઈ 2022 59,870
સૂરજપુર 06 જુલાઈ 2022 59,840
ઉમરિયા 06 જુલાઈ 2022 59,920
સીધી : ચાંદીના ભાવ