સીકર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

સીકર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અજમેર 01 જૂન 2023 59,840
અલવર 01 જૂન 2023 59,840
ભિવાની 01 જૂન 2023 59,840
ચરકી દાદરી 01 જૂન 2023 59,840
ચુરુ 01 જૂન 2023 59,840
દૌસા 01 જૂન 2023 59,840
જયપુર 01 જૂન 2023 59,840
ઝુનઝુનૂન 01 જૂન 2023 59,840
મહેન્દ્રગgarh 01 જૂન 2023 59,840
નાગૌર 01 જૂન 2023 59,840
રેવારી 01 જૂન 2023 59,840
સીકર 01 જૂન 2023 59,840
સીકર : સોનાનો ભાવ

સીકર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અજમેર 01 જૂન 2023 71,880
અલવર 01 જૂન 2023 71,880
ભિવાની 01 જૂન 2023 71,870
ચરકી દાદરી 01 જૂન 2023 71,870
ચુરુ 01 જૂન 2023 71,880
દૌસા 01 જૂન 2023 71,880
જયપુર 01 જૂન 2023 71,880
ઝુનઝુનૂન 01 જૂન 2023 71,880
મહેન્દ્રગgarh 01 જૂન 2023 71,870
નાગૌર 01 જૂન 2023 71,880
રેવારી 01 જૂન 2023 71,870
સીકર 01 જૂન 2023 71,880
સીકર : ચાંદીના ભાવ