સિંગરૌલી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

સિંગરૌલી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અલ્હાબાદ 02 જુલાઈ 2022 51,710
અનુપુર 02 જુલાઈ 2022 51,750
બલરામપુર 02 જુલાઈ 2022 51,680
ચંદૌલી 02 જુલાઈ 2022 51,710
ગarhવા 02 જુલાઈ 2022 51,710
કૈમૂર 02 જુલાઈ 2022 51,670
કોરિયા 02 જુલાઈ 2022 51,680
મિર્ઝાપુર 02 જુલાઈ 2022 51,710
પલામાઉ 02 જુલાઈ 2022 51,710
રીવા 02 જુલાઈ 2022 51,750
સીધી 02 જુલાઈ 2022 51,750
સિંગરૌલી 02 જુલાઈ 2022 51,750
સોનભદ્ર 02 જુલાઈ 2022 51,710
સૂરજપુર 02 જુલાઈ 2022 51,680
સરગુજા 02 જુલાઈ 2022 51,680
વારાણસી 02 જુલાઈ 2022 51,710
સિંગરૌલી : સોનાનો ભાવ

સિંગરૌલી : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અલ્હાબાદ 02 જુલાઈ 2022 59,710
અનુપુર 02 જુલાઈ 2022 59,760
બલરામપુર 02 જુલાઈ 2022 59,670
ચંદૌલી 02 જુલાઈ 2022 59,710
ગarhવા 02 જુલાઈ 2022 59,710
કૈમૂર 02 જુલાઈ 2022 59,670
કોરિયા 02 જુલાઈ 2022 59,670
મિર્ઝાપુર 02 જુલાઈ 2022 59,710
પલામાઉ 02 જુલાઈ 2022 59,710
રીવા 02 જુલાઈ 2022 59,760
સીધી 02 જુલાઈ 2022 59,760
સિંગરૌલી 02 જુલાઈ 2022 59,760
સોનભદ્ર 02 જુલાઈ 2022 59,710
સૂરજપુર 02 જુલાઈ 2022 59,670
સરગુજા 02 જુલાઈ 2022 59,670
વારાણસી 02 જુલાઈ 2022 59,710
સિંગરૌલી : ચાંદીના ભાવ