સિરોહી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

સિરોહી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અરવલ્લી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
ડુંગરપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
હિંમતનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
જાલોર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
જોધપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
મહેસાણા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
પાલનપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
પાલી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
પાટણ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
રાજસમંદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
સિરોહી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
ઉદયપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
સિરોહી : સોનાનો ભાવ

સિરોહી : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અરવલ્લી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
ડુંગરપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,790
હિંમતનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
જાલોર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,790
જોધપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,790
મહેસાણા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
પાલનપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
પાલી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,790
પાટણ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
રાજસમંદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,790
સિરોહી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,790
ઉદયપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,790
સિરોહી : ચાંદીના ભાવ