સિરસા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

સિરસા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બાર્નાલા 02 જુલાઈ 2022 51,700
બાથિંડા 02 જુલાઈ 2022 51,700
ભિવાની 02 જુલાઈ 2022 51,690
ચરકી દાદરી 02 જુલાઈ 2022 51,690
ચુરુ 02 જુલાઈ 2022 51,690
ફરીદકોટ 02 જુલાઈ 2022 51,700
ફતેહાબાદ 02 જુલાઈ 2022 51,690
ફાજિલકા 02 જુલાઈ 2022 51,700
ફિરોઝપુર 02 જુલાઈ 2022 51,700
ગંગાનગર 02 જુલાઈ 2022 51,690
હનુમાનગ 02 જુલાઈ 2022 51,690
હિસાર 02 જુલાઈ 2022 51,690
ઝુનઝુનૂન 02 જુલાઈ 2022 51,690
જીંદ 02 જુલાઈ 2022 51,690
કૈથલ 02 જુલાઈ 2022 51,690
માણસા 02 જુલાઈ 2022 51,700
મોગા 02 જુલાઈ 2022 51,700
મુકતસર 02 જુલાઈ 2022 51,700
પટિયાલા 02 જુલાઈ 2022 51,700
સંગ્રુર 02 જુલાઈ 2022 51,700
સિરસા 02 જુલાઈ 2022 51,690
સિરસા : સોનાનો ભાવ

સિરસા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બાર્નાલા 02 જુલાઈ 2022 59,700
બાથિંડા 02 જુલાઈ 2022 59,700
ભિવાની 02 જુલાઈ 2022 59,680
ચરકી દાદરી 02 જુલાઈ 2022 59,680
ચુરુ 02 જુલાઈ 2022 59,690
ફરીદકોટ 02 જુલાઈ 2022 59,700
ફતેહાબાદ 02 જુલાઈ 2022 59,680
ફાજિલકા 02 જુલાઈ 2022 59,700
ફિરોઝપુર 02 જુલાઈ 2022 59,700
ગંગાનગર 02 જુલાઈ 2022 59,690
હનુમાનગ 02 જુલાઈ 2022 59,690
હિસાર 02 જુલાઈ 2022 59,680
ઝુનઝુનૂન 02 જુલાઈ 2022 59,690
જીંદ 02 જુલાઈ 2022 59,680
કૈથલ 02 જુલાઈ 2022 59,680
માણસા 02 જુલાઈ 2022 59,700
મોગા 02 જુલાઈ 2022 59,700
મુકતસર 02 જુલાઈ 2022 59,700
પટિયાલા 02 જુલાઈ 2022 59,700
સંગ્રુર 02 જુલાઈ 2022 59,700
સિરસા 02 જુલાઈ 2022 59,680
સિરસા : ચાંદીના ભાવ