સીતામhiી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

સીતામhiી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બેગુસરાય 02 જુલાઈ 2022 51,670
બેટિઆહ 02 જુલાઈ 2022 51,670
ભોજપુર 02 જુલાઈ 2022 51,670
છપરા 02 જુલાઈ 2022 51,670
દરભંગા 02 જુલાઈ 2022 51,670
ગોપાલગંજ 02 જુલાઈ 2022 51,670
કુશીનગર 02 જુલાઈ 2022 51,710
મધેપુરા 02 જુલાઈ 2022 51,670
મધુબાની 02 જુલાઈ 2022 51,670
મોતીહારી 02 જુલાઈ 2022 51,670
મુઝફ્ફરપુર 02 જુલાઈ 2022 51,670
નાલંદા 02 જુલાઈ 2022 51,670
પટણા 02 જુલાઈ 2022 51,670
સહર્ષ 02 જુલાઈ 2022 51,670
સમસ્તીપુર 02 જુલાઈ 2022 51,670
શીઓહર 02 જુલાઈ 2022 51,670
સીતામhiી 02 જુલાઈ 2022 51,670
સીવાન 02 જુલાઈ 2022 51,670
સુપૌલ 02 જુલાઈ 2022 51,670
વૈશાલી 02 જુલાઈ 2022 51,670
સીતામhiી : સોનાનો ભાવ

સીતામhiી : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બેગુસરાય 02 જુલાઈ 2022 59,670
બેટિઆહ 02 જુલાઈ 2022 59,670
ભોજપુર 02 જુલાઈ 2022 59,670
છપરા 02 જુલાઈ 2022 59,670
દરભંગા 02 જુલાઈ 2022 59,670
ગોપાલગંજ 02 જુલાઈ 2022 59,670
કુશીનગર 02 જુલાઈ 2022 59,710
મધેપુરા 02 જુલાઈ 2022 59,670
મધુબાની 02 જુલાઈ 2022 59,670
મોતીહારી 02 જુલાઈ 2022 59,670
મુઝફ્ફરપુર 02 જુલાઈ 2022 59,670
નાલંદા 02 જુલાઈ 2022 59,670
પટણા 02 જુલાઈ 2022 59,670
સહર્ષ 02 જુલાઈ 2022 59,670
સમસ્તીપુર 02 જુલાઈ 2022 59,670
શીઓહર 02 જુલાઈ 2022 59,670
સીતામhiી 02 જુલાઈ 2022 59,670
સીવાન 02 જુલાઈ 2022 59,670
સુપૌલ 02 જુલાઈ 2022 59,670
વૈશાલી 02 જુલાઈ 2022 59,670
સીતામhiી : ચાંદીના ભાવ