શિવગંગા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

શિવગંગા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અરિયાલુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
ડીંડિગુલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
ઇડુક્કી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,320
કરુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
મદુરાઇ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
નમક્કલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
પેરામબલુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
પુદુક્કોટાઇ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
રામાનાથપુરમ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
શિવગંગા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
ટેની 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
થંજાવુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
તિરુવરુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
તિરુચિચિરપલ્લી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
તુટીકોરિન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
વિરુદુનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
શિવગંગા : સોનાનો ભાવ

શિવગંગા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અરિયાલુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
ડીંડિગુલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
ઇડુક્કી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,970
કરુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
મદુરાઇ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
નમક્કલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
પેરામબલુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
પુદુક્કોટાઇ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
રામાનાથપુરમ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
શિવગંગા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
ટેની 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
થંજાવુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
તિરુવરુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
તિરુચિચિરપલ્લી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
તુટીકોરિન 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
વિરુદુનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
શિવગંગા : ચાંદીના ભાવ