સોનભદ્ર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

સોનભદ્ર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અલ્હાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
Aurangરંગાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
બલરામપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
બક્સર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
ચંદૌલી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
ગarhવા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
ગાજીપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
જૈનપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
કૈમૂર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
કોરિયા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
લતેહર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
મિર્ઝાપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
પલામાઉ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
રોહતાસ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
સીધી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
સિંગરૌલી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
સોનભદ્ર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
સૂરજપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
વારાણસી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
સોનભદ્ર : સોનાનો ભાવ

સોનભદ્ર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અલ્હાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
Aurangરંગાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
બલરામપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,770
બક્સર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
ચંદૌલી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
ગarhવા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
ગાજીપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
જૈનપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
કૈમૂર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
કોરિયા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,770
લતેહર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
મિર્ઝાપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
પલામાઉ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
રોહતાસ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,760
સીધી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
સિંગરૌલી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
સોનભદ્ર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
સૂરજપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,770
વારાણસી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
સોનભદ્ર : ચાંદીના ભાવ