સોનીતપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

સોનીતપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બકસા 03 જુલાઈ 2022 51,810
બિસ્નાથ 03 જુલાઈ 2022 51,810
દારંગ 03 જુલાઈ 2022 51,810
દિમા હાસો 03 જુલાઈ 2022 51,810
દિમાપુર 03 જુલાઈ 2022 51,930
પૂર્વ જૈંટીયા હિલ્સ 03 જુલાઈ 2022 51,900
પૂર્વ ખમેંગ 03 જુલાઈ 2022 51,850
ગોલાઘાટ 03 જુલાઈ 2022 51,810
હોજાઈ 03 જુલાઈ 2022 51,810
જૈંટીયા હિલ્સ 03 જુલાઈ 2022 51,900
જોરહટ 03 જુલાઈ 2022 51,810
કામરૂપ 03 જુલાઈ 2022 51,810
કામરૂપ મેટ્રો 03 જુલાઈ 2022 51,810
કરબી એંગલોંગ 03 જુલાઈ 2022 51,810
લખીમપુર 03 જુલાઈ 2022 51,810
લોઅર સુબાનસિરી 03 જુલાઈ 2022 51,850
માજુલી 03 જુલાઈ 2022 51,810
મોરીગાંવ 03 જુલાઈ 2022 51,810
નાગાંવ 03 જુલાઈ 2022 51,810
નલબારી 03 જુલાઈ 2022 51,810
પાપુમ્પેર 03 જુલાઈ 2022 51,850
પેરેન 03 જુલાઈ 2022 51,930
રી ભોઇ 03 જુલાઈ 2022 51,900
સોનીતપુર 03 જુલાઈ 2022 51,810
તવાંગ 03 જુલાઈ 2022 51,850
ઉદલગુરી 03 જુલાઈ 2022 51,810
અપર સિબનસિરી 03 જુલાઈ 2022 51,850
પશ્ચિમ કામેંગ 03 જુલાઈ 2022 51,850
પશ્ચિમ કરબી એંગલોંગ 03 જુલાઈ 2022 51,810
વોખા 03 જુલાઈ 2022 51,930
સોનીતપુર : સોનાનો ભાવ

સોનીતપુર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બકસા 03 જુલાઈ 2022 59,820
બિસ્નાથ 03 જુલાઈ 2022 59,820
દારંગ 03 જુલાઈ 2022 59,820
દિમા હાસો 03 જુલાઈ 2022 59,820
દિમાપુર 03 જુલાઈ 2022 59,960
પૂર્વ જૈંટીયા હિલ્સ 03 જુલાઈ 2022 59,930
પૂર્વ ખમેંગ 03 જુલાઈ 2022 59,870
ગોલાઘાટ 03 જુલાઈ 2022 59,820
હોજાઈ 03 જુલાઈ 2022 59,820
જૈંટીયા હિલ્સ 03 જુલાઈ 2022 59,930
જોરહટ 03 જુલાઈ 2022 59,820
કામરૂપ 03 જુલાઈ 2022 59,820
કામરૂપ મેટ્રો 03 જુલાઈ 2022 59,820
કરબી એંગલોંગ 03 જુલાઈ 2022 59,820
લખીમપુર 03 જુલાઈ 2022 59,820
લોઅર સુબાનસિરી 03 જુલાઈ 2022 59,870
માજુલી 03 જુલાઈ 2022 59,820
મોરીગાંવ 03 જુલાઈ 2022 59,820
નાગાંવ 03 જુલાઈ 2022 59,820
નલબારી 03 જુલાઈ 2022 59,820
પાપુમ્પેર 03 જુલાઈ 2022 59,870
પેરેન 03 જુલાઈ 2022 59,960
રી ભોઇ 03 જુલાઈ 2022 59,930
સોનીતપુર 03 જુલાઈ 2022 59,820
તવાંગ 03 જુલાઈ 2022 59,870
ઉદલગુરી 03 જુલાઈ 2022 59,820
અપર સિબનસિરી 03 જુલાઈ 2022 59,870
પશ્ચિમ કામેંગ 03 જુલાઈ 2022 59,870
પશ્ચિમ કરબી એંગલોંગ 03 જુલાઈ 2022 59,820
વોખા 03 જુલાઈ 2022 59,960
સોનીતપુર : ચાંદીના ભાવ