સોનીતપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

સોનીતપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બકસા 23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,240
બિસ્નાથ 23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,240
દારંગ 23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,240
દિમા હાસો 23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,240
દિમાપુર 23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,380
પૂર્વ જૈંટીયા હિલ્સ 23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,350
પૂર્વ ખમેંગ 23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,280
ગોલાઘાટ 23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,240
હોજાઈ 23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,240
જૈંટીયા હિલ્સ 23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,350
જોરહટ 23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,240
કામરૂપ 23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,240
કામરૂપ મેટ્રો 23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,240
કરબી એંગલોંગ 23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,240
લખીમપુર 23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,240
લોઅર સુબાનસિરી 23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,280
માજુલી 23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,240
મોરીગાંવ 23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,240
નાગાંવ 23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,240
નલબારી 23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,240
પાપુમ્પેર 23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,280
પેરેન 23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,380
રી ભોઇ 23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,350
સોનીતપુર 23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,240
તવાંગ 23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,280
ઉદલગુરી 23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,240
અપર સિબનસિરી 23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,280
પશ્ચિમ કામેંગ 23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,280
પશ્ચિમ કરબી એંગલોંગ 23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,240
વોખા 23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,380
સોનીતપુર : સોનાનો ભાવ

સોનીતપુર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બકસા 23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,360
બિસ્નાથ 23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,360
દારંગ 23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,360
દિમા હાસો 23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,360
દિમાપુર 23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,530
પૂર્વ જૈંટીયા હિલ્સ 23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,490
પૂર્વ ખમેંગ 23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,420
ગોલાઘાટ 23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,360
હોજાઈ 23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,360
જૈંટીયા હિલ્સ 23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,490
જોરહટ 23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,360
કામરૂપ 23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,360
કામરૂપ મેટ્રો 23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,360
કરબી એંગલોંગ 23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,360
લખીમપુર 23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,360
લોઅર સુબાનસિરી 23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,420
માજુલી 23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,360
મોરીગાંવ 23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,360
નાગાંવ 23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,360
નલબારી 23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,360
પાપુમ્પેર 23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,420
પેરેન 23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,530
રી ભોઇ 23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,490
સોનીતપુર 23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,360
તવાંગ 23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,420
ઉદલગુરી 23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,360
અપર સિબનસિરી 23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,420
પશ્ચિમ કામેંગ 23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,420
પશ્ચિમ કરબી એંગલોંગ 23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,360
વોખા 23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,530
સોનીતપુર : ચાંદીના ભાવ