શ્રીકાકુલમ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

શ્રીકાકુલમ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
ગજપતિ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
કોરાપૂટ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
રાયગડા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
શ્રીકાકુલમ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
વિશાખાપટ્ટનમ્ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
વિજિયનગરમ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
શ્રીકાકુલમ : સોનાનો ભાવ

શ્રીકાકુલમ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
ગજપતિ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
કોરાપૂટ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
રાયગડા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
શ્રીકાકુલમ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
વિશાખાપટ્ટનમ્ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
વિજિયનગરમ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
શ્રીકાકુલમ : ચાંદીના ભાવ