શ્રીકાકુલમ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

શ્રીકાકુલમ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
ગજપતિ 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,300
કોરાપૂટ 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,300
રાયગડા 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,300
શ્રીકાકુલમ 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,380
વિશાખાપટ્ટનમ્ 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,380
વિજિયનગરમ 28 ફેબ્રુઆરી 2024 62,380
શ્રીકાકુલમ : સોનાનો ભાવ

શ્રીકાકુલમ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
ગજપતિ 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,350
કોરાપૂટ 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,350
રાયગડા 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,350
શ્રીકાકુલમ 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,440
વિશાખાપટ્ટનમ્ 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,440
વિજિયનગરમ 28 ફેબ્રુઆરી 2024 69,440
શ્રીકાકુલમ : ચાંદીના ભાવ