શ્રીનગર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

શ્રીનગર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અનંતનાગ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
બડગામ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
બંદીપોરા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
બારામુલ્લા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
ડોડા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
ગેન્ડરબલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
જમ્મુ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
કારગિલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
કિશ્ત્વર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
કુલગામ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
કુપવાડા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
પૂંછ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
પુલવામા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
રાજૌરી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
રામબન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
રિયાસી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
શોપિયન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
શ્રીનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
ઉધમપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,250
શ્રીનગર : સોનાનો ભાવ

શ્રીનગર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અનંતનાગ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
બડગામ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
બંદીપોરા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
બારામુલ્લા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
ડોડા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
ગેન્ડરબલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
જમ્મુ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
કારગિલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
કિશ્ત્વર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
કુલગામ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
કુપવાડા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
પૂંછ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
પુલવામા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
રાજૌરી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
રામબન 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
રિયાસી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
શોપિયન 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
શ્રીનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
ઉધમપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
શ્રીનગર : ચાંદીના ભાવ