સૂરજપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

સૂરજપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અનુપુર 07 જુલાઈ 2022 52,560
બલરામપુર 07 જુલાઈ 2022 52,480
ગarhવા 07 જુલાઈ 2022 52,520
જશપુર 07 જુલાઈ 2022 52,480
કોરબા 07 જુલાઈ 2022 52,480
કોરિયા 07 જુલાઈ 2022 52,480
લતેહર 07 જુલાઈ 2022 52,520
પલામાઉ 07 જુલાઈ 2022 52,520
શાહડોલ 07 જુલાઈ 2022 52,560
સીધી 07 જુલાઈ 2022 52,560
સિંગરૌલી 07 જુલાઈ 2022 52,560
સોનભદ્ર 07 જુલાઈ 2022 52,520
સૂરજપુર 07 જુલાઈ 2022 52,480
સરગુજા 07 જુલાઈ 2022 52,480
સૂરજપુર : સોનાનો ભાવ

સૂરજપુર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અનુપુર 07 જુલાઈ 2022 58,260
બલરામપુર 07 જુલાઈ 2022 58,180
ગarhવા 07 જુલાઈ 2022 58,210
જશપુર 07 જુલાઈ 2022 58,180
કોરબા 07 જુલાઈ 2022 58,180
કોરિયા 07 જુલાઈ 2022 58,180
લતેહર 07 જુલાઈ 2022 58,210
પલામાઉ 07 જુલાઈ 2022 58,210
શાહડોલ 07 જુલાઈ 2022 58,260
સીધી 07 જુલાઈ 2022 58,260
સિંગરૌલી 07 જુલાઈ 2022 58,260
સોનભદ્ર 07 જુલાઈ 2022 58,210
સૂરજપુર 07 જુલાઈ 2022 58,180
સરગુજા 07 જુલાઈ 2022 58,180
સૂરજપુર : ચાંદીના ભાવ