સૂરજપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

સૂરજપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અનુપુર 17 એપ્રિલ 2024 73,070
બલરામપુર 17 એપ્રિલ 2024 72,960
ગarhવા 17 એપ્રિલ 2024 73,010
જશપુર 17 એપ્રિલ 2024 72,960
કોરબા 17 એપ્રિલ 2024 72,960
કોરિયા 17 એપ્રિલ 2024 72,960
લતેહર 17 એપ્રિલ 2024 73,010
પલામાઉ 17 એપ્રિલ 2024 73,010
શાહડોલ 17 એપ્રિલ 2024 73,070
સીધી 17 એપ્રિલ 2024 73,070
સિંગરૌલી 17 એપ્રિલ 2024 73,070
સોનભદ્ર 17 એપ્રિલ 2024 73,010
સૂરજપુર 17 એપ્રિલ 2024 72,960
સરગુજા 17 એપ્રિલ 2024 72,960
સૂરજપુર : સોનાનો ભાવ

સૂરજપુર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અનુપુર 17 એપ્રિલ 2024 83,780
બલરામપુર 17 એપ્રિલ 2024 83,660
ગarhવા 17 એપ્રિલ 2024 83,720
જશપુર 17 એપ્રિલ 2024 83,660
કોરબા 17 એપ્રિલ 2024 83,660
કોરિયા 17 એપ્રિલ 2024 83,660
લતેહર 17 એપ્રિલ 2024 83,720
પલામાઉ 17 એપ્રિલ 2024 83,720
શાહડોલ 17 એપ્રિલ 2024 83,780
સીધી 17 એપ્રિલ 2024 83,780
સિંગરૌલી 17 એપ્રિલ 2024 83,780
સોનભદ્ર 17 એપ્રિલ 2024 83,720
સૂરજપુર 17 એપ્રિલ 2024 83,660
સરગુજા 17 એપ્રિલ 2024 83,660
સૂરજપુર : ચાંદીના ભાવ