ટેની : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ટેની : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અલપ્પુઝા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,320
કોઈમ્બતુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
ડીંડિગુલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
એર્નાકુલમ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,320
ઇરોડ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
ઇડુક્કી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,320
કરુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
કોલ્લમ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,320
કોટ્ટાયમ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,320
મદુરાઇ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
નમક્કલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
પલક્કડ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,320
પઠાણથિત્તા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,320
પુદુક્કોટાઇ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
શિવગંગા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
ટેની 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
થ્રિસુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,320
તિરુચિચિરપલ્લી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
તિરુનેલવેલી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
તિરુપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
તુટીકોરિન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
વિરુદુનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
ટેની : સોનાનો ભાવ

ટેની : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અલપ્પુઝા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,970
કોઈમ્બતુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
ડીંડિગુલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
એર્નાકુલમ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,970
ઇરોડ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
ઇડુક્કી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,970
કરુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
કોલ્લમ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,970
કોટ્ટાયમ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,970
મદુરાઇ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
નમક્કલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
પલક્કડ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,970
પઠાણથિત્તા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,970
પુદુક્કોટાઇ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
શિવગંગા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
ટેની 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
થ્રિસુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,970
તિરુચિચિરપલ્લી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
તિરુનેલવેલી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
તિરુપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
તુટીકોરિન 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
વિરુદુનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
ટેની : ચાંદીના ભાવ