થાણે : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

થાણે : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
દમણ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 50,000
ગ્રેટર મુંબઈ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,920
મુંબઈ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,920
નાસિક 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,920
પાલઘર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,920
પુણે 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,920
રાયગ. 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,920
સિલવાસા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 50,000
થાણે 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,920
વલસાડ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,980
થાણે : સોનાનો ભાવ

થાણે : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
દમણ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,530
ગ્રેટર મુંબઈ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,440
મુંબઈ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,440
નાસિક 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,440
પાલઘર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,440
પુણે 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,440
રાયગ. 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,440
સિલવાસા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,530
થાણે 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,440
વલસાડ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,520
થાણે : ચાંદીના ભાવ