તિરુવરુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

તિરુવરુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અરિયાલુર 26 મે 2024 71,700
કુડલોર 26 મે 2024 71,700
કરૈકલ 26 મે 2024 71,750
નાગપટ્ટિનમ્ 26 મે 2024 71,700
પેરામબલુર 26 મે 2024 71,700
પોંડિચેરી 26 મે 2024 71,750
પુદુક્કોટાઇ 26 મે 2024 71,700
શિવગંગા 26 મે 2024 71,700
થંજાવુર 26 મે 2024 71,700
તિરુવરુર 26 મે 2024 71,700
તિરુચિચિરપલ્લી 26 મે 2024 71,700
વિલુપુરમ 26 મે 2024 71,700
તિરુવરુર : સોનાનો ભાવ

તિરુવરુર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અરિયાલુર 26 મે 2024 90,860
કુડલોર 26 મે 2024 90,860
કરૈકલ 26 મે 2024 90,920
નાગપટ્ટિનમ્ 26 મે 2024 90,860
પેરામબલુર 26 મે 2024 90,860
પોંડિચેરી 26 મે 2024 90,920
પુદુક્કોટાઇ 26 મે 2024 90,860
શિવગંગા 26 મે 2024 90,860
થંજાવુર 26 મે 2024 90,860
તિરુવરુર 26 મે 2024 90,860
તિરુચિચિરપલ્લી 26 મે 2024 90,860
વિલુપુરમ 26 મે 2024 90,860
તિરુવરુર : ચાંદીના ભાવ