તિરુવરુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

તિરુવરુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અરિયાલુર 03 જુલાઈ 2022 51,850
કુડલોર 03 જુલાઈ 2022 51,850
કરૈકલ 03 જુલાઈ 2022 51,880
નાગપટ્ટિનમ્ 03 જુલાઈ 2022 51,850
પેરામબલુર 03 જુલાઈ 2022 51,850
પોંડિચેરી 03 જુલાઈ 2022 51,880
પુદુક્કોટાઇ 03 જુલાઈ 2022 51,850
શિવગંગા 03 જુલાઈ 2022 51,850
થંજાવુર 03 જુલાઈ 2022 51,850
તિરુવરુર 03 જુલાઈ 2022 51,850
તિરુચિચિરપલ્લી 03 જુલાઈ 2022 51,850
વિલુપુરમ 03 જુલાઈ 2022 51,850
તિરુવરુર : સોનાનો ભાવ

તિરુવરુર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અરિયાલુર 03 જુલાઈ 2022 59,870
કુડલોર 03 જુલાઈ 2022 59,870
કરૈકલ 03 જુલાઈ 2022 59,900
નાગપટ્ટિનમ્ 03 જુલાઈ 2022 59,870
પેરામબલુર 03 જુલાઈ 2022 59,870
પોંડિચેરી 03 જુલાઈ 2022 59,900
પુદુક્કોટાઇ 03 જુલાઈ 2022 59,870
શિવગંગા 03 જુલાઈ 2022 59,870
થંજાવુર 03 જુલાઈ 2022 59,870
તિરુવરુર 03 જુલાઈ 2022 59,870
તિરુચિચિરપલ્લી 03 જુલાઈ 2022 59,870
વિલુપુરમ 03 જુલાઈ 2022 59,870
તિરુવરુર : ચાંદીના ભાવ