તિરુપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

તિરુપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
ચામરાજનગર 05 જુલાઈ 2022 53,170
કોઈમ્બતુર 05 જુલાઈ 2022 53,280
ધર્મપુરી 05 જુલાઈ 2022 53,280
ડીંડિગુલ 05 જુલાઈ 2022 53,280
ઇરોડ 05 જુલાઈ 2022 53,280
ઇડુક્કી 05 જુલાઈ 2022 53,290
કરુર 05 જુલાઈ 2022 53,280
મદુરાઇ 05 જુલાઈ 2022 53,280
મલપ્પુરમ 05 જુલાઈ 2022 53,290
મૈસુર 05 જુલાઈ 2022 53,170
નમક્કલ 05 જુલાઈ 2022 53,280
નીલગિરિસ 05 જુલાઈ 2022 53,280
પલક્કડ 05 જુલાઈ 2022 53,290
સાલેમ 05 જુલાઈ 2022 53,280
ટેની 05 જુલાઈ 2022 53,280
થ્રિસુર 05 જુલાઈ 2022 53,290
તિરુચિચિરપલ્લી 05 જુલાઈ 2022 53,280
તિરુપુર 05 જુલાઈ 2022 53,280
વાયનાડ 05 જુલાઈ 2022 53,290
તિરુપુર : સોનાનો ભાવ

તિરુપુર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
ચામરાજનગર 05 જુલાઈ 2022 59,140
કોઈમ્બતુર 05 જુલાઈ 2022 59,260
ધર્મપુરી 05 જુલાઈ 2022 59,260
ડીંડિગુલ 05 જુલાઈ 2022 59,260
ઇરોડ 05 જુલાઈ 2022 59,260
ઇડુક્કી 05 જુલાઈ 2022 59,270
કરુર 05 જુલાઈ 2022 59,260
મદુરાઇ 05 જુલાઈ 2022 59,260
મલપ્પુરમ 05 જુલાઈ 2022 59,270
મૈસુર 05 જુલાઈ 2022 59,140
નમક્કલ 05 જુલાઈ 2022 59,260
નીલગિરિસ 05 જુલાઈ 2022 59,260
પલક્કડ 05 જુલાઈ 2022 59,270
સાલેમ 05 જુલાઈ 2022 59,260
ટેની 05 જુલાઈ 2022 59,260
થ્રિસુર 05 જુલાઈ 2022 59,270
તિરુચિચિરપલ્લી 05 જુલાઈ 2022 59,260
તિરુપુર 05 જુલાઈ 2022 59,260
વાયનાડ 05 જુલાઈ 2022 59,270
તિરુપુર : ચાંદીના ભાવ