તિરુવલ્લુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

તિરુવલ્લુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
ચેન્નાઈ 02 જુલાઈ 2022 51,850
ચિત્તૂર 02 જુલાઈ 2022 51,780
કાંચીપુરમ 02 જુલાઈ 2022 51,850
નેલ્લોર 02 જુલાઈ 2022 51,780
પોંડિચેરી 02 જુલાઈ 2022 51,880
તિરુવલ્લુર 02 જુલાઈ 2022 51,850
તિરુવન્નામla 02 જુલાઈ 2022 51,850
વેલોર 02 જુલાઈ 2022 51,850
તિરુવલ્લુર : સોનાનો ભાવ

તિરુવલ્લુર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
ચેન્નાઈ 02 જુલાઈ 2022 59,870
ચિત્તૂર 02 જુલાઈ 2022 59,790
કાંચીપુરમ 02 જુલાઈ 2022 59,870
નેલ્લોર 02 જુલાઈ 2022 59,790
પોંડિચેરી 02 જુલાઈ 2022 59,900
તિરુવલ્લુર 02 જુલાઈ 2022 59,870
તિરુવન્નામla 02 જુલાઈ 2022 59,870
વેલોર 02 જુલાઈ 2022 59,870
તિરુવલ્લુર : ચાંદીના ભાવ